[CHJ external link]
multi-sentence IP-MAT 0@妹之家毛 * PP NP PP NP N L050027 LOG imo P-CASE-GEN L000503 NLOG ga N L050006a LOG ipye P-TOP L000514 PHON mo 1@継而見麻思乎 * IP-ADV VB-GER L031139a LOG tugite VB-ADC VB-STM L031712a LOG mi VAX-SJV-ADC L000004 PHON masi P-CONN L000552 PHON wo 2@山跡有 * IP-MAT PP NP IP-REL PP NP PLN L052386 PHON-KUN yamato P-CASE-DAT L000519 NLOG n VB-ADN L030125a LOG aru 3@大嶋嶺爾 * PP NP PLN L060043 ADJ-STM L007009a LOG opo N L050078 LOG sima P-CASE-GEN L000520 NLOG no N L052485 LOG ne P-CASE-DAT L000519 PHON ni 4@家母有猿尾 * PP-SBJ NP N L050006a LOG ipye P-TOP L000514 PHON mo VB-ADC VB-STM L030125a LOG ara VAX-SJV-ADC L000004 PHON masi P-CONN L000552 PHON wo ID MYS.2.91a
0妹之家毛imo ga ipye mo
1継而見麻思乎tugite mimasi wo
2山跡有yamato n aru
3大嶋嶺爾oposima no ne ni
4家母有猿尾ipye mo aramasi wo