[CHJ external link]
multi-sentence IP-MAT 0@飛鳥 * PP-SBJ NP IP-REL PP NP IP-EPT MK L090458 VB-ADC L031228a LOG tobu N L050970 LOG tori P-CASE-GEN L000520 LOG no 1@明日香乃河之 * PP NP PLN L060011 PLN L050865 PLOG asuka P-CASE-GEN L000520 PHON-ON no N L050025 LOG kapa P-CASE-GEN L000520 LOG no 2@上瀬爾 * PP NP N L050045 LOG kami P-CASE-GEN L000532 NLOG tu N L090058 LOG se P-CASE-DAT L000519 PHON ni 3@生玉藻者 * VB-ADN L030374a LOG opuru N L052082 N L052078 LOG tama N L052491 LOG mo P-TOP L000522 LOG pa 4@下瀬爾 * PP NP PP NP N L090241 LOG simo P-CASE-GEN L000532 NLOG tu N L090058 LOG se P-CASE-DAT L000519 PHON ni 5@流觸經 * VB-ADC VB-STM L031266a LOG nagare VB-ADC L031554a LOG purabapu 6@玉藻成 * IP-MAT IP-ADV IP-ADV PP-OB1 NP PP NP IP-REL IP-ADV NP-PRD N L052082 N L052078 LOG tama N L052491 LOG mo COP-SEM L031965 LOG nasu 7@彼依此依 * IP-ADV CONJP IP-ADV NP-ADV PRO-ADV L042018a LOG ka VB-INF L031887a LOG yori IP-ADV NP-ADV PRO-ADV L042020 LOG kaku VB-INF L031887a LOG yori 8@靡相之 * VB-ADN VB-STM L031294a LOG nabik VB-STM L030071a LOG api VAX-SPST-ADN L000015 PHON si 9@嬬乃命乃 * IP-REL NP-PRD N L050120 LOG tuma COP-ADI L031965 PHON no N L080203 LOG mikoto P-CASE-GEN L000520 PHON no 10@多田名附 * IP-EPT MK-ADC L052111 VB-ADC L031021a PHON-KUN tatanaduku 11@柔膚尚乎 * N L080332 ADJ-STM L080268 LOG niki N L051696 LOG pada P-RES L000528a LOG sura P-CASE-ACC L000534 PHON wo 12@劔刀 * IP-EPT MK L090335 N L052211 LOG turugi N L052508 LOG tati PP NP 13@於身副不寐者 * N L050023 LOG mwi P-CASE-DAT L000519 LOG ni VB-INF L030976a LOG swope VB-PRV VB-STM L031342a LOG ne VAX-NEG-PRV L000006a LOG neba 14@烏玉乃 * PP-ARG NP IP-EPT MK-ADI L091019 N L090444 PHON-KUN nubatama COP-ADI L031965 PHON no 15@夜床母荒良無 * N L050664 N L050039 LOG ywo N L052148 LOG toko P-TOP L000514 PHON mo VB-CLS L030136a LOG aru XTN-ADC L000805 PHON ramu 16@所虚故 * CP-FINAL IP-SUB IP-ADV PP NP PRO-N L042043 PHON soko P-CONN L000539 LOG yuwe NLOG ni 17@名具鮫兼天 * VB-GER VB-STM L030834a PHON nagusame VB-GER L030505a LOG kane PHON te 18@氣田敷藻 * IP-ADV IP-ARG PP-ADV NP ADV L004019 PHON kedasiku P-TOP L000514 PHON mo 19@相屋常念而 * VB-ADC L030071a LOG apu P-FOC L000537 LOG ya P-COMP L000530 PHON to VB-GER L030399a LOG omopite 20@玉垂乃 * IP-ADV PP NP IP-EPT MK-ADI L091059 N L080275 PHON-KUN tamadare COP-ADI L031965 PHON no 21@越能大野之 * PP NP PLN L060175 PLN L092007 PHON-ON woti P-CASE-GEN L000520 PHON-ON no N ADJ-STM L007009a LOG opo N L051650 LOG nwo P-CASE-GEN L000520 LOG no 22@旦露爾 * N L050723 N L050139 LOG asa N L052223 LOG tuyu P-CASE-DAT L000519 PHON ni 23@玉裳者埿打 * PP-ARG NP N L090359 N L052078 LOG tama N L050099 LOG mo P-TOP L000522 LOG pa VB-INF L031490a LOG piduti 24@夕霧爾 * IP-ADV PP NP N L050280 N L050087 LOG yupu N L090101 LOG gwiri P-CASE-DAT L000519 PHON ni 25@衣者沾而 * PP-ARG NP N L051304 LOG koromo P-TOP L000522 LOG pa VB-GER L031354a LOG nurete 26@草枕 * IP-EPT MK L090352 N L050114 LOG kusa N L050016 LOG makura 27@旅宿鴨為留 * VB-INF L090354a N L050049 LOG tabi VB-INF L031342a LOG ne P-FOC L000506 PHON ka P-TOP L000514 PHON mo VB-ADN L030919a LOG su PHON ru 28@不相君故 * PP-ADV NP IP-REL VB-ADN VB-STM L030071a LOG apa VAX-NEG-ADN L000006a LOG nu N L004266 LOG kimi P-CONN L000539 LOG yuwe ID MYS.2.194a
0飛鳥tobutorino
1明日香乃河之asukanokapa no
2上瀬爾kami tu se ni
3生玉藻者opuru tamamo pa
4下瀬爾simo tu se ni
5流觸經nagarepurabapu
6玉藻成tamamo nasu
7彼依此依ka yori kaku yori
8靡相之nabikapisi
9嬬乃命乃tuma no mikoto no
10多田名附tatanaduku
11柔膚尚乎nikipada sura wo
12劔刀turugitati
13於身副不寐者mwi ni swope neneba
14烏玉乃nubatamano
15夜床母荒良無ywotoko mo aru ramu
16所虚故soko yuwe ni
17名具鮫兼天nagusamekanete
18氣田敷藻kedasiku mo
19相屋常念而apu ya to omopite
20玉垂乃tamadareno
21越能大野之wotinooponwo no
22旦露爾asatuyu ni
23玉裳者埿打tamamo pa piduti
24夕霧爾yupugwiri ni
25衣者沾而koromo pa nurete
26草枕kusamakura
27旅宿鴨為留tabine ka mo suru
28不相君故apanu kimi yuwe