[CHJ external link]
IP-MAT 0@礒之於爾 * IP-ADV PP-OB1 NP IP-REL PP NP PP NP N L050104 LOG iswo P-CASE-GEN L000520 LOG no N L050029a LOG upe P-CASE-DAT L000519 PHON ni 1@生流馬酔木乎 * VB-ADN L030374a LOG opu PHON ru N L050854 LOG asibi P-CASE-ACC L000534 PHON wo 2@手折目杼 * VB-CSS VB-STM L031100a N L050012b LOG ta VB-STM L031960a LOG wora VAX-CJR-CSS L000002 PHON medo 3@令視倍吉君之 * IP-NMZ-PRD IP-ARG PP-SBJ NP IP-REL VB-CLS L031683a LOG misu XTN-ADN XTN-STM L000801 PHON be ACP-ADN L000033 PHON ki N L004266 LOG kimi P-CASE-GEN L000503 LOG ga 4@在常不言爾 * VB-IFC L030125a LOG ari P-COMP L000530 PHON to VB-NML VB-STM L030199a LOG ipa VAX-NEG-NML L000006a LOG naku COP-INF L031965 PHON ni ID MYS.2.166
0礒之於爾iswo no upe ni
1生流馬酔木乎opuru asibi wo
2手折目杼taworamedo
3令視倍吉君之misu beki kimi ga
4在常不言爾ari to ipanaku ni