multi-sentence 0@石見之海 * IP-MAT IP-ADV PP-SBJ NP NP PP NP PLN L080074 PLOG ipami P-CASE-GEN L000520 LOG no N L052517 LOG umi 1@津乃浦乎無美 * PP NP N L052171 LOG tu P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050108 LOG ura P-CASE-ACC L000534 PHON wo ADJ-INF ADJ-STM L007028 LOG na ACP-INF L000034 PHON mi 2@浦無跡 * IP-ARG NP-SBJ N L050108 PHON ura ADJ-CLS ADJ-STM L007028 LOG na ACP-CLS L000033 NLOG si P-COMP L000530 PHON to 3@人社見良米 * PP-SBJ NP N L050046 LOG pito P-FOC L000510 LOG koso VB-IFC L031712a LOG mi XTN-EXC L000805 PHON rame 4@滷無跡 * IP-MAT IP-ARG NP-SBJ N L090028 LOG kata ADJ-CLS ADJ-STM L007028 LOG na ACP-CLS L000033 NLOG si P-COMP L000530 PHON to 5@人社見良目 * PP-SBJ NP N L050046 LOG pito P-FOC L000510 LOG koso VB-IFC L031712a LOG mi XTN-EXC L000805 PHON rame 6@吉咲八師 * IP-MAT IP-ADV CONJP IP-ADV IP-MAT PP NP ADV L004168 LOG yosi P-INTJ L000533 LOG we P-FOC L000537 LOG ya P-RES L000526a LOG si 7@浦者雖無 * PP-SBJ NP N L050108 LOG ura P-TOP L000522 LOG pa ADJ-INF ADJ-STM L007028 LOG na ACP-INF L000033 NLOG ku P-CONN L000531 LOG tomo 8@縦恵夜思 * IP-ADV IP-MAT PP NP ADV L004168 LOG yosi P-INTJ L000533 LOG we P-FOC L000537 LOG ya P-RES L000526a LOG si 9@潟者雖無 * PP-SBJ NP N L090028 LOG kata P-TOP L000522 LOG pa ADJ-INF ADJ-STM L007028 LOG na ACP-INF L000033 LOG ku P-CONN L000531 LOG tomo 10@勇魚取 * IP-ADV PP-OB1 NP IP-EPT MK L091013 N L051125 LOG isana VB-INF L031258a LOG tori 11@海邊乎指而 * N L050424 N L052517 LOG umi N L050133 LOG bye P-CASE-ACC L000534 PHON wo VB-GER L030805a LOG sasite 12@柔田津乃 * PP NP PP NP PLN L080106 PHON-ON nikitadu P-CASE-GEN L000520 PHON no 13@荒礒之上爾 * PP NP N L050841 LOG ariswo P-CASE-GEN L000520 LOG no N L050029a LOG upe P-CASE-DAT L000519 PHON ni 14@蚊青生 * NP-OB1 CONJP NP IP-REL ADJ-ADN ADJ-STM PFX L000048 PHON ka ADJ-STM L007042 LOG awo COP-ADN L031966 LOG naru 15@玉藻息都藻 * N L052082 N L052078 LOG tama N L052491 LOG mo NP N N L090653 N L052520 LOG oki P-CASE-GEN L000532 PHON tu N L052491 LOG mo 16@明来者 * IP-ADV VB-PRV VB-STM L030022a LOG ake VB-PRV L030612a LOG kureba 17@浪己曽来依 * PP-SBJ NP N L050017 LOG nami P-FOC L000510 PHON koso VB-INF L030597a VB-STM L030612a LOG ki VB-EXC L031871a LOG yose 18@夕去者 * IP-MAT IP-ADV VB-PRV L031851a N L050087 LOG yupu VB-PRV L030841a LOG sareba 19@風己曽来依 * PP-SBJ NP N L050008a LOG kaze P-FOC L000510 PHON koso VB-INF L030597a VB-STM L030612a LOG ki VB-EXC L031871a LOG yose 20@浪之共 * IP-MAT IP-ADV IP-ADV PP-OB1 NP IP-REL IP-ADV IP-ADV NP-PRD IP-REL NP-ADV PP NP N L050017 LOG nami P-CASE-GEN L000520 LOG no N L051550 LOG muta 21@彼依此依 * CONJP IP-ADV NP-ADV PRO-ADV L042018a LOG ka VB-INF L031887a LOG yori NP-ADV PRO-ADV L042020 LOG kaku VB-ADC L031887a LOG yoru 22@玉藻成 * N L052082 N L052078 LOG tama N L052491 LOG mo COP-SEM L031965 LOG nasu 23@靡吾宿之 * VB-INF L031294a LOG nabiki PP-SBJ NP PRO-N L042057 LOG wa P-CASE-GEN L000503 NLOG ga VB-ADN VB-STM L031342a LOG ne VAX-SPST-ADN L000015 PHON si 24@敷妙之 * IP-REL NP-PRD N L050619 N-DVB L030850b LOG siki N L052528 PHON-KUN tape COP-ADI L031965 LOG no 25@妹之手本乎 * PP NP N L050027 LOG imo P-CASE-GEN L000503 LOG ga N L052086 LOG tamoto P-CASE-ACC L000534 PHON wo 26@露霜乃 * IP-ADV NP-PRD N L052223 LOG tuyu N L051946 LOG simo COP-ADI L031965 PHON no 27@置而之来者 * VB-GER L030327a LOG okite P-RES L000526a PHON si VB-PRV L030612a LOG kureba 28@此道之 * IP-ADV PP-ADV NP PP NP PP NP PRO-N L042029 LOG ko P-CASE-GEN L000520 LOG no N L050091 LOG miti P-CASE-GEN L000520 LOG no 29@八十隈毎 * N NUM L002008 LOG ya NUM L002032 LOG swo N L051332 LOG kuma P-RES L000546 LOG goto NLOG ni 30@萬段 * NP-ADV N L050595 NUM L002014 LOG yorodu N L050050 LOG tabi 31@顧雖為 * VB-IFC L030517a VB-STM L030518a LOG kapyeri VB-IFC L031712a LOG mi VB-CSS L030919a LOG suredo 32@弥遠爾 * IP-ADV NP-ADV ADV L004014 LOG iya ADJ-INF ADJ-STM L007008 LOG topo COP-INF L031965 PHON ni 33@里放来奴 * NP-SRC-OB1 N L050051 LOG satwo VB-CLS VB-STM L030770a LOG sakari VB-STM L030612a LOG ki VAX-PRF-CLS L000018 PHON nu 34@益高爾 * IP-MAT IP-ADV NP-ADV ADV L004014 LOG iya ADJ-INF ADJ-STM L007005 LOG taka COP-INF L031965 PHON ni 35@山毛超来奴 * PP-PTH-OB1 NP N L050034 LOG yama P-TOP L000514 PHON mo VB-CLS VB-STM L030747a LOG kwoye VB-STM L030612a LOG ki VAX-PRF-CLS L000018 PHON nu 36@早敷屋師 * IP-MAT NP-OB1 IP-REL PP-SBJ NP IP-REL NP-PRD IP-EPT MK L091065 PHON pasikiyasi 37@吾嬬乃兒我 * PP NP PRO-N L042057 LOG wa P-CASE-GEN L000503 NLOG ga N L050120 LOG tuma COP-ADI L031965 PHON no N L050028 LOG kwo P-CASE-GEN L000503 PHON ga 38@夏草乃 * IP-ADV IP-ADV NP-PRD N L050361 N L051598 LOG natu N L050114 LOG kusa COP-ADI L031965 PHON no 39@思志萎而 * VB-GER VB-STM L030399a LOG omopi VB-GER L030880a LOG sinayete 40@将嘆 * VB-ADC L031276a LOG nageku XTN-ADC L000805 LOG ramu 41@角里将見 * PP NP PLN L090395 PHON-KUN tunwo P-CASE-GEN L000520 NLOG no N L050051 LOG satwo VB-ADC VB-STM L031712a LOG mi VAX-CJR-ADC L000002 LOG mu 42@靡此山 * CP-FINAL IP-SUB VB-IMP L031294a LOG nabikye NP-VOC PP NP PRO-N L042029 LOG ko P-CASE-GEN L000520 LOG no N L050034 PHON yama ID MYS.2.138
0石見之海ipami no umi
1津乃浦乎無美tu no ura wo nami
2浦無跡ura nasi to
3人社見良米pito koso mi rame
4滷無跡kata nasi to
5人社見良目pito koso mi rame
6吉咲八師yosi we ya si
7浦者雖無ura pa naku tomo
8縦恵夜思yosi we ya si
9潟者雖無kata pa naku tomo
10勇魚取isanatori
11海邊乎指而umibye wo sasite
12柔田津乃nikitadu no
13荒礒之上爾ariswo no upe ni
14蚊青生kaawonaru
15玉藻息都藻tamamo okitumo
16明来者akekureba
17浪己曽来依nami koso kiyose
18夕去者yupusareba
19風己曽来依kaze koso kiyose
20浪之共nami no muta
21彼依此依ka yori kaku yoru
22玉藻成tamamo nasu
23靡吾宿之nabiki wa ga nesi
24敷妙之sikitape no
25妹之手本乎imo ga tamoto wo
26露霜乃tuyu simo no
27置而之来者okite si kureba
28此道之ko no miti no
29八十隈毎yaswokuma goto ni
30萬段yorodutabi
31顧雖為kapyerimi suredo
32弥遠爾iya toponi
33里放来奴satwo sakarikinu
34益高爾iya takani
35山毛超来奴yama mo kwoyekinu
36早敷屋師pasikiyasi
37吾嬬乃兒我wa ga tuma no kwo ga
38夏草乃natukusa no
39思志萎而omopisinayete
40将嘆nageku ramu
41角里将見tunwo no satwo mimu
42靡此山nabikye ko no yama