[CHJ external link]
multi-sentence IP-MAT 0@石見乃海 * PP-MPT-OB1 NP NP PP NP PLN L080074 PLOG ipami P-CASE-GEN L000520 PHON no N L052517 LOG umi 1@角乃浦廻乎 * PP NP PLN L090395 PHON-KUN tunwo P-CASE-GEN L000520 PHON no N L090037 N L050108 LOG ura N L080198 LOG mwi P-CASE-ACC L000534 PHON wo 2@浦無等 * IP-ARG NP-SBJ N L050108 LOG ura ADJ-CLS ADJ-STM L007028 LOG na ACP-CLS L000033 NLOG si P-COMP L000530 PHON to 3@人社見良目 * PP-SBJ NP N L050046 LOG pito P-FOC L000510 LOG koso VB-IFC L031712a LOG mi XTN-EXC L000805 PHON rame 4@滷無等 * IP-MAT IP-ARG NP-SBJ N L090028 LOG kata ADJ-CLS ADJ-STM L007028 LOG na ACP-CLS L000033 NLOG si P-COMP L000530 PHON to 5@人社見良目 * PP-SBJ NP N L050046 LOG pito P-FOC L000510 LOG koso VB-IFC L031712a LOG mi XTN-EXC L000805 PHON rame 6@能咲八師 * IP-MAT IP-ADV CONJP IP-ADV IP-MAT PP NP ADV L004168 LOG yosi P-INTJ L000533 LOG we P-FOC L000537 PHON ya P-RES L000526a PHON si 7@浦者無友 * PP-SBJ NP N L050108 LOG ura P-TOP L000522 LOG pa ADJ-INF ADJ-STM L007028 LOG na ACP-INF L000033 LOG ku P-CONN L000531 PHON tomo 8@縦畫屋師 * IP-ADV IP-MAT PP NP ADV L004168 LOG yosi P-INTJ L000533 LOG we P-FOC L000537 PHON ya P-RES L000526a PHON si 9@滷者無鞆 * PP-SBJ NP N L090028 LOG kata P-TOP L000522 LOG pa ADJ-INF ADJ-STM L007028 LOG na ACP-INF L000033 LOG ku P-CONN L000531 PHON tomo 10@鯨魚取 * IP-ADV PP-OB1 NP IP-EPT MK L091013 N L051125 LOG isana VB-INF L031258a LOG tori 11@海邊乎指而 * N L050424 N L052517 LOG umi N L050133 LOG pye P-CASE-ACC L000534 PHON wo VB-GER L030805a PHON sasite 12@和多豆乃 * PP NP PP NP PP NP PLN L080106 PHON-ON nikitadu P-CASE-GEN L000520 PHON no 13@荒礒乃上爾 * N L050841 LOG ariswo P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050029a LOG upe P-CASE-DAT L000519 PHON ni 14@香青生 * NP-OB1 CONJP NP IP-REL ADJ-ADN ADJ-STM PFX L000048 PHON ka ADJ-STM L007042 LOG awo COP-ADN L031966 LOG naru 15@玉藻息津藻 * N L052082 N L052078 LOG tama N L052491 LOG mo NP N L090653 N L052520 PHON-KUN oki P-CASE-GEN L000532 PHON tu N L052491 LOG mo 16@朝羽振 * PP-SBJ NP IP-REL VB-ADC L030029a N L050139 LOG asa VB-ADC L080088a LOG papuru 17@風社依米 * N L050008a LOG kaze P-FOC L000510 LOG koso VB-EXC VB-STM L031872a LOG yose VAX-CJR-EXC L000002 PHON me 18@夕羽振流 * IP-MAT PP-SBJ NP IP-REL VB-ADC L031853a N L050087 LOG yupu VB-ADC L080088a LOG papu PHON ru 19@浪社来縁 * N L050017 LOG nami P-FOC L000510 LOG koso VB-INF L030597a VB-STM L030612a PHON ki VB-INF L031872a PHON yose 20@浪之共 * IP-MAT IP-ADV PP-OB1 NP IP-REL IP-ADV NP-PRD IP-REL NP-ADV PP NP N L050017 LOG nami P-CASE-GEN L000520 PHON no N L051550 LOG muta 21@彼縁此依 * CONJP IP-ADV NP-ADV PRO-ADV L042018a LOG ka VB-INF L031887a LOG yori IP-REL NP-ADV PRO-ADV L042020 LOG kaku VB-ADC L031887a LOG yoru 22@玉藻成 * N L052082 N L052078 LOG tama N L052491 LOG mo COP-SEM L031965 LOG nasu 23@依宿之妹乎 * VB-ADN VB-STM L031886a VB-STM L031887a LOG yori VB-STM L031342a LOG ne VAX-SPST-ADN L000015 PHON si N L050027 LOG imo P-CASE-ACC L000534 PHON wo 24@露霜乃 * IP-ADV NP-PRD N L050552 N L052223 LOG tuyu N L051946 LOG simo COP-ADI L031965 PHON no 25@置而之来者 * IP-ADV VB-GER L030327a LOG okite P-RES L000526a PHON si VB-PRV L030612a LOG kureba 26@此道乃 * IP-ADV PP-ADV NP PP NP PRO-N L042029 LOG ko P-CASE-GEN L000520 LOG no PP NP N L050091 LOG miti P-CASE-GEN L000520 PHON no 27@八十隈毎 * N NUM L002008 LOG ya NUM L002032 LOG swo N L051332 LOG kuma P-RES L000546 LOG goto NLOG ni 28@万段 * NP-ADV N L050595 NUM L002014 LOG yorodu N L050050 LOG tabi 29@顧為騰 * VB-IFC L030517a VB-STM L030518a LOG kapyeri VB-IFC L031712a LOG mi VB-CSS L030919a LOG sure PHON do 30@弥遠爾 * IP-ADV NP-ADV ADV L004014 LOG iya ADJ-INF ADJ-STM L007008 LOG topo COP-INF L031965 PHON ni 31@里者放奴 * PP-ARG NP N L050051 LOG satwo P-TOP L000522 LOG pa VB-CLS VB-STM L030770a LOG sakari VAX-PRF-CLS L000018 PHON nu 32@益高爾 * IP-MAT IP-ADV NP-ADV ADV L004014 LOG iya ADJ-INF ADJ-STM L007005 LOG taka COP-INF L031965 PHON ni 33@山毛越来奴 * PP-OB1 NP N L050034 LOG yama P-TOP L000514 PHON mo VB-CLS VB-STM L030747a LOG kwoye VB-STM L030612a LOG ki VAX-PRF-CLS L000018 PHON nu 34@夏草之 * IP-MAT NP-OB1 PP NP IP-REL IP-ADV IP-ADV NP-PRD N L050361 N L051598 LOG natu N L050114 LOG kusa COP-ADI L031965 LOG no 35@念思奈要而 * VB-GER VB-STM L030399a LOG omopi VB-GER L030880a PHON sina LOG yete 36@志怒布良武 * VB-ADC L030886a PHON sinwopu XTN-ADC L000805 PHON ramu 37@妹之門将見 * N L050027 LOG imo P-CASE-GEN L000503 LOG ga N L051167 LOG kadwo VB-ADC VB-STM L031712a LOG mi VAX-CJR-ADC L000002 LOG mu 38@靡此山 * CP-FINAL IP-SUB VB-IMP L031294a LOG nabikye NP PP NP PRO-N L042029 LOG ko P-CASE-GEN L000520 LOG no N L050034 LOG yama ID MYS.2.131a
0石見乃海ipami no umi
1角乃浦廻乎tunwo no uramwi wo
2浦無等ura nasi to
3人社見良目pito koso mi rame
4滷無等kata nasi to
5人社見良目pito koso mi rame
6能咲八師yosi we ya si
7浦者無友ura pa naku tomo
8縦畫屋師yosi we ya si
9滷者無鞆kata pa naku tomo
10鯨魚取isanatori
11海邊乎指而umipye wo sasite
12和多豆乃nikitadu no
13荒礒乃上爾ariswo no upe ni
14香青生kaawonaru
15玉藻息津藻tamamo okitumo
16朝羽振asapapuru
17風社依米kaze koso yoseme
18夕羽振流yupupapuru
19浪社来縁nami koso kiyose
20浪之共nami no muta
21彼縁此依ka yori kaku yoru
22玉藻成tamamo nasu
23依宿之妹乎yorinesi imo wo
24露霜乃tuyusimo no
25置而之来者okite si kureba
26此道乃ko no miti no
27八十隈毎yaswokuma goto ni
28万段yorodutabi
29顧為騰kapyerimi suredo
30弥遠爾iya toponi
31里者放奴satwo pa sakarinu
32益高爾iya takani
33山毛越来奴yama mo kwoyekinu
34夏草之natukusa no
35念思奈要而omopisinayete
36志怒布良武sinwopu ramu
37妹之門将見imo ga kadwo mimu
38靡此山nabikye ko no yama