IP-MAT 0@多氣婆奴礼 * IP-ADV IP-NMZ-PRD NP-OB1 IP-REL IP-ADV IP-ADV VB-PRV L031001a PHON takeba VB-INF L031355a PHON nure 1@多香根者長寸 * IP-ADV VB-PRV VB-STM L031001a PHON taka VAX-NEG-PRV L000006a PHON ne LOG ba ADJ-ADN ADJ-STM L007007 LOG naga ACP-ADN L000033 PHON ki 2@妹之髪 * PP NP N L050027 LOG imo P-CASE-GEN L000503 LOG ga N L052532 LOG kami 3@此来不見爾 * NP-ADV PP NP PRO-N L042029 LOG ko P-CASE-GEN L000520 LOG no N L051303 LOG koro VB-ADN VB-STM L031712a LOG mi VAX-NEG-ADN L000006a LOG nu COP-INF L031965 PHON ni 4@掻入津良武香 * VB-CLS VB-STM L030437a VB-STM L030440a LOG kaki VB-STM L030223a LOG re VAX-PRF-CLS L000023 PHON tu XTN-ADC L000805 PHON ramu P-FOC L000506 PHON ka ID MYS.2.123
0多氣婆奴礼takeba nure
1多香根者長寸takaneba nagaki
2妹之髪imo ga kami
3此来不見爾ko no koro minu ni
4掻入津良武香kakiretu ramu ka