IP-MAT 0@飛鳥 * IP-ADV IP-ADV PP-OB1 NP IP-EPT MK L090458 VB-ADC L031228a LOG tobu N L050970 LOG tori P-CASE-GEN L000520 NLOG no 1@明日香能里乎 * PLN L050865 PLOG asuka COP-ADI L031965 PHON-ON no N L050051 LOG satwo P-CASE-ACC L000534 PHON wo 2@置而伊奈婆 * VB-GER L030327a LOG okite VB-CND L030186a PHON inaba 3@君之當者 * PP NP PP NP N L004266 LOG kimi P-CASE-GEN L000503 LOG ga N L030047 LOG atari P-TOP L000522 LOG pa 4@不所見香聞安良武 * VB-IFC VB-STM L031712a LOG mi VAX-PASS-STM L000011 LOG ye VAX-NEG-IFC L000006a LOG zu P-FOC L000506 PHON ka P-TOP L000514 PHON mo VB-ADC VB-STM L030125a PHON ara VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu ID MYS.1.78a
0飛鳥tobutorino
1明日香能里乎asuka no satwo wo
2置而伊奈婆okite inaba
3君之當者kimi ga atari pa
4不所見香聞安良武miyezu ka mo aramu