[CHJ external link]
CP-FINAL IP-SUB 0@八隅知之 * NP CONJP NP IP-EPT MK L091002 PHON yasumisisi 1@吾大王 * PP NP PRO-N L042057 LOG wa P-CASE-GEN L000503 LOG go N L050267 ADJ-STM L007009a LOG opo N L004266 LOG kimi 2@高照 * NP IP-EPT MK-ADC L091051 ADJ-STM L007005 LOG taka VB-ADC L031190a LOG terasu 3@日之皇子 * N L090735 N L050090 LOG pi P-CASE-GEN L000520 LOG no N L051453 PFX-HON L000035 LOG mi N L050028 LOG kwo 4@神長柄 * IP-ADV NP-ADV N N L050005b LOG kamu SFX L001001 PHON nagara 5@神佐備世須等 * IP-NMZ-PRD VB-INF L030529a LOG kamu PHON sabwi VB-ADC L030958a PHON sesu COP-INF L031968 PHON to 6@太敷為 * IP-ADV PP-OB1 NP IP-REL VB-ADC VB-STM L031536a ADJ-STM L007018 LOG putwo VB-STM L030853a LOG sika VAX-RSP-ADC L000009 LOG su 7@京乎置而 * N L050129 LOG miyakwo P-CASE-ACC L000534 PHON wo VB-GER L030327a LOG okite 8@隠口乃 * IP-ADV PP NP IP-EPT MK L091015 VB-STM L030744a LOG komori N L051322 LOG ku P-CASE-GEN L000520 PHON no 9@泊瀬山者 * PLN L060132 PLN L051737 PLOG patuse P-CASE-GEN L000520 NLOG no N L050034 LOG yama P-TOP L000522 LOG pa 10@真木立 * PP-PTH-OB1 NP IP-REL NP-SBJ N L050276 PFX L000062 LOG ma N L050003a LOG kwi VB-ADC L031043a LOG tatu 11@荒山道乎 * IP-REL ADJ-ADN ADJ-STM L007034 LOG ara ACP-ADN L000033 NLOG ki N N L050034 LOG yama N L050091 LOG di P-CASE-ACC L000534 PHON wo 12@石根 * IP-ADV NP-OB1 CONJP NP PP NP N L050014 LOG ipa P-CASE-GEN L000503 NLOG ga N L050036 LOG ne 13@禁樹押靡 * NP N N-DVB L030825b LOG sape N L050003a LOG kwi VB-INF VB-STM L030349a LOG osi VB-INF L031298a LOG nabe 14@坂鳥乃 * NP-ADV IP-EPT MK L090562 N L090154 N L090151 LOG saka N L050970 LOG tori P-CASE-GEN L000520 PHON no 15@朝越座而 * N L050139 LOG asa VB-GER VB-STM L030747a LOG kwoye VB-GER L030206a LOG masite 16@玉限 * IP-ADV NP-SBJ IP-REL NP-SBJ N L052078 LOG tama VB-ADC L030439a LOG kagiru 17@夕去来者 * N L050087 LOG yupu VB-PRV VB-STM L030841a LOG sari VB-PRV L030612a LOG kureba 18@三雪落 * PP NP IP-REL NP-SBJ N PFX-HON L000035 PHON mi N L050075 LOG yuki VB-ADC L031559a LOG puru 19@阿騎乃大野爾 * PLN L060004 PLN L050804 PHON-ON akwi P-CASE-GEN L000520 PHON-ON no ADJ-STM L007009a LOG opo N L051650 LOG nwo P-CASE-DAT L000519 PHON ni 20@旗須為寸 * IP-ADV PP-OB1 NP CONJP NP N L050588 N L090325 LOG pata N L050165 PHON susuki 21@四能乎押靡 * NP N L050164 PHON sino P-CASE-ACC L000534 PHON wo VB-INF L030341a VB-STM L030349a LOG osi VB-INF L031298a LOG nabe 22@草枕 * IP-EPT MK L090352 N L050114 LOG kusa N L050016 LOG makura 23@多日夜取世須 * VB-INF N L050049 PHON tabi VB-INF L031807a PHON yadori VB-ADC L030958a PHON sesu 24@古昔念而 * IP-ADV NP-OB1 N L051101 LOG inisipye VB-GER L030399a LOG omopite ID MYS.1.45
0八隅知之yasumisisi
1吾大王wa go opokimi
2高照takaterasu
3日之皇子pinomikwo
4神長柄kamunagara
5神佐備世須等kamusabwi sesu to
6太敷為putwosikasu
7京乎置而miyakwo wo okite
8隠口乃komorikuno
9泊瀬山者patusenoyama pa
10真木立makwi tatu
11荒山道乎araki yamadi wo
12石根ipa ga ne
13禁樹押靡sapekwi osinabe
14坂鳥乃sakatorino
15朝越座而asa kwoyemasite
16玉限tama kagiru
17夕去来者yupu sarikureba
18三雪落miyuki puru
19阿騎乃大野爾akwinooponwo ni
20旗須為寸patasusuki
21四能乎押靡sino wo osinabe
22草枕kusamakura
23多日夜取世須tabiyadori sesu
24古昔念而inisipye omopite