multi-sentence IP-MAT 0@安見知之 * IP-ADV NP-SBJ IP-EPT MK L091002 PHON yasumisisi 1@吾大王 * PP NP PRO-N L042057 LOG wa P-CASE-GEN L000503 NLOG go N L050267 ADJ-STM L007009a LOG opo N L004266 LOG kimi 2@神長柄 * IP-ADV IP-ADV NP-ADV N N L050005b LOG kamu SFX L001001 PHON nagara 3@神佐備世須登 * VB-INF L030529a LOG kamu PHON sabwi VB-ADC L030958a PHON sesu COP-INF L031968 PHON to 4@芳野川 * IP-ADV PP NP IP-REL NP PLN L060164 PLN L052425 PHON-KUN yosinwo N L050025 LOG kapa 5@多藝津河内爾 * VB-ADC L030999a PHON tagitu N L051214 LOG kaputi P-CASE-DAT L000519 PHON ni 6@高殿乎 * PP-OB1 NP N ADJ-STM L007005 LOG taka N L050125 LOG tono P-CASE-ACC L000534 PHON wo 7@高知座而 * VB-GER VB-STM L030989a ADJ-STM L007005 LOG taka VB-STM L030913a LOG siri VB-GER L030206a LOG masite 8@上立 * IP-ADV VB-INF VB-STM L031385a LOG nobori VB-INF L031043a LOG tati 9@國見乎為勢婆 * PP-OB1 NP N N L051337 LOG kuni N-DVB L031712b LOG mi P-CASE-ACC L000534 PHON wo VB-PRV L030958a LOG se PHON seba 10@疊付 * IP-ADV NP-PRD IP-REL PP-SBJ NP NP IP-REL VB-ADC L080427a PHON-KUN tatanaparu 11@青垣山 * N L080331 N L050206 ADJ-STM L007042 LOG awo N L050141 LOG kaki N L050034 LOG yama 12@山神乃 * N L080009 N L050034 LOG yama P-CASE-GEN L000532 NLOG tu N L080008 LOG mi P-CASE-GEN L000520 PHON no 13@奉御調等 * VB-ADC L031649a LOG maturu N L050755 PFX-HON L000035 LOG mi N L052521 LOG tukwi COP-INF L031968 PHON to 14@春部者 * IP-ADV PP NP N N L051724 LOG paru N L050133 PHON bye P-TOP L000522 LOG pa 15@花挿頭持 * NP-OB1 N N L050083 LOG pana N-DVB L030454b LOG kazasi VB-INF L031761a LOG moti 16@秋立者 * IP-ADV NP-SBJ N L050032 LOG aki VB-PRV L031043a LOG tateba 17@黄葉頭刺理 * NP-OB1 N-DVB L031780b LOG momiti VB-CLS VB-STM L030454a LOG kazas VAX-STV-CLS L000024 LOG e PHON ri 18@逝副 * IP-MAT PP-SBJ NP IP-REL VB-ADC VB-STM L031840a LOG yuki VB-ADC L030975a LOG swopu 19@川之神母 * PP NP N L050025 LOG kapa P-CASE-GEN L000520 LOG no N L050005a LOG kamwi P-TOP L000514 PHON mo 20@大御食爾 * IP-ADV PP-OB1 NP N PFX-HON L000038 LOG opomi N L052537 LOG ke P-CASE-DAT L000519 PHON ni 21@仕奉等 * VB-ADC L031121a VB-STM L031119a LOG tukape VB-ADC L031649a LOG maturu P-COMP L000530 PHON to 22@上瀬爾 * IP-ADV PP NP PP NP N L050045 LOG kami P-CASE-GEN L000532 NLOG tu N L090058 LOG se P-CASE-DAT L000519 PHON ni 23@鵜川乎立 * PP-OB1 NP N L050225 N L050156 LOG u N L050025 LOG kapa P-CASE-ACC L000534 PHON wo VB-INF L031043a LOG tati 24@下瀬爾 * PP NP PP NP N L090241 LOG simo P-CASE-GEN L000532 NLOG tu N L090058 LOG se P-CASE-DAT L000519 PHON ni 25@小網刺渡 * NP-OB1 N L051860 LOG sade VB-ADC L030804a VB-STM L030805a LOG sasi VB-ADC L031908a LOG watasu 26@山川母 * IP-MAT NP-PRD IP-REL PP-SBJ NP CONJP NP N L050034 LOG yama NP N L050025 LOG kapa P-TOP L000514 PHON mo 27@依弖奉流 * IP-ADV VB-GER L031887a LOG yori PHON te VB-ADN L031119a LOG tukapu PHON ru 28@神乃御代鴨 * PP NP N L050005a LOG kamwi P-CASE-GEN L000520 PHON no N PFX-HON L000035 LOG mi N L050040 LOG yo P-FNL-MPH L000507 PHON kamo ID MYS.1.38a
0安見知之yasumisisi
1吾大王wa go opokimi
2神長柄kamunagara
3神佐備世須登kamusabwi sesu to
4芳野川yosinwokapa
5多藝津河内爾tagitu kaputi ni
6高殿乎takatono wo
7高知座而takasirimasite
8上立noboritati
9國見乎為勢婆kunimi wo seseba
10疊付tatanaparu
11青垣山awokakiyama
12山神乃yamatumi no
13奉御調等maturu mitukwi to
14春部者parubye pa
15花挿頭持panakazasi moti
16秋立者aki tateba
17黄葉頭刺理momiti kazaseri
18逝副yukiswopu
19川之神母kapa no kamwi mo
20大御食爾opomike ni
21仕奉等tukapematuru to
22上瀬爾kami tu se ni
23鵜川乎立ukapa wo tati
24下瀬爾simo tu se ni
25小網刺渡sade sasiwatasu
26山川母yama kapa mo
27依弖奉流yorite tukapuru
28神乃御代鴨kamwi no miyo kamo