[CHJ external link]
multi-sentence IP-MAT 0@八隅知之 * IP-ADV PP NP IP-REL PP-SBJ NP IP-EPT MK L091002 PHON yasumisisi 1@吾大王之 * PP NP PRO-N L042057 LOG wa P-CASE-GEN L000503 NLOG go N L050267 ADJ-STM L007009a LOG opo N L004266 LOG kimi P-CASE-GEN L000520 LOG no 2@所聞食 * VB-ADC L030566a VB-STM L030568a LOG kikosi VB-ADC L031751a LOG myesu 3@天下爾 * PP NP N L050001a LOG ame P-CASE-GEN L000520 LOG no N L050026 LOG sita P-CASE-DAT L000519 PHON ni 4@國者思毛 * PP-SBJ NP N L051337 LOG kuni P-TOP L000522 LOG pa P-RES L000526a PHON si P-TOP L000514 PHON mo 5@澤二雖有 * ADJ-INF ADJ-STM L004032b LOG sapa COP-INF L031965 PHON ni VB-CSS L030125a LOG aredomo 6@山川之 * IP-ADV NP-PRD IP-REL PP-SBJ NP N L050226 N L050034 LOG yama N L050025 LOG kapa P-CASE-GEN L000520 LOG no 7@清河内跡 * ADJ-ADN ADJ-STM L007086 LOG kiywo ACP-ADN L000033 LOG ki N L051214 LOG kaputi COP-INF L031968 PHON to 8@御心乎 * IP-ADV PP NP PP NP IP-REL NP-PRD PP-ZYO NP N PFX-HON L000035 LOG mi N L050037 LOG kokoro P-CASE-ACC L000534 PHON wo 9@吉野乃國之 * PLN-KKE L052425 PLOG yosinwo COP-ADI L031965 PHON no N L051337 LOG kuni P-CASE-GEN L000520 LOG no 10@花散相 * IP-REL VB-ADC N L050083 LOG pana VB-ADC L032043a LOG tirapu 11@秋津乃野邊爾 * PP NP PLN L050797 PLOG akidu P-CASE-GEN L000520 PHON no N L051651 N L051650 LOG nwo N L050133 LOG pye P-CASE-DAT L000519 PHON ni 12@宮柱 * NP-SBJ N L050416 N L050018 LOG miya N L051730 LOG basira 13@太敷座波 * VB-CND VB-STM L031536a ADJ-STM L007018 LOG putwo VB-STM L030853a LOG siki VAX-SJV-CND L000004 LOG mase PHON ba 14@百礒城乃 * PP NP IP-EPT MK-ADI L091018 N L050542 NUM L002012 LOG momo N L051941 LOG sikwi COP-ADI L031965 LOG no 15@大宮人者 * N L050469 ADJ-STM L007009a LOG opo N L050018 LOG miya N L050046 LOG pito P-TOP L000522 LOG pa 16@船並弖 * IP-ADV NP-OB1 N L050007a LOG pune VB-GER L031305a LOG name PHON te 17@旦川渡 * IP-ADV NP-ADV N L050139 LOG asa IP-ADV NP-PTH-OB1 N L050025 LOG kapa VB-INF L031910a LOG watari 18@舟競 * VB-INF L031539a N L050007b LOG puna VB-INF L030594a LOG gipopi 19@夕河渡 * NP-ADV N L050087 LOG yupu NP-PTH-OB1 N L050025 LOG kapa VB-ADC L031910a LOG wataru 20@此川乃 * IP-MAT PP NP IP-REL IP-ADV NP-PRD PP NP PRO-N L042029 LOG ko P-CASE-GEN L000520 NLOG no N L050025 LOG kapa COP-ADI L031965 PHON no 21@絶事奈久 * NP-SBJ IP-REL VB-ADN L031090a LOG tayuru N L050041 LOG koto ADJ-INF ADJ-STM L007028 PHON na ACP-INF L000033 PHON ku 22@此山乃 * IP-REL IP-ADV NP-SBJ PP NP PRO-N L042029 LOG ko P-CASE-GEN L000520 NLOG no N L050034 LOG yama COP-ADI L031965 PHON no 23@弥高思良珠 * NP-ADV ADV L004014 LOG iya VB-ADC VB-STM L030989a ADJ-STM L007005 LOG taka VB-STM L030913a PHON sira VAX-RSP-ADC L000009 PHON su 24@水激 * PP NP IP-REL NP-SBJ N L050128 LOG midu VB-ADC L030999a LOG tagitu 25@瀧之宮子波 * N L052061 LOG taki P-CASE-GEN L000520 LOG no N L050129 PHON miyakwo P-TOP L000522 PHON pa 26@見礼跡不飽可問 * IP-ADV VB-CSS L031712a LOG mi PHON redo VB-ADN VB-STM L030020a LOG aka VAX-NEG-ADN L000006a LOG nu P-FNL-MPH L000507 PHON kamo ID MYS.1.36
0八隅知之yasumisisi
1吾大王之wa go opokimi no
2所聞食kikosimyesu
3天下爾ame no sita ni
4國者思毛kuni pa si mo
5澤二雖有sapani aredomo
6山川之yamakapa no
7清河内跡kiywoki kaputi to
8御心乎mikokoro wo
9吉野乃國之yosinwo no kuni no
10花散相panatirapu
11秋津乃野邊爾akidu no nwopye ni
12宮柱miyabasira
13太敷座波putwosikimaseba
14百礒城乃momosikwino
15大宮人者opomiyapito pa
16船並弖pune namete
17旦川渡asa kapa watari
18舟競punagipopi
19夕河渡yupu kapa wataru
20此川乃ko no kapa no
21絶事奈久tayuru koto naku
22此山乃ko no yama no
23弥高思良珠iya takasirasu
24水激midu tagitu
25瀧之宮子波taki no miyakwo pa
26見礼跡不飽可問miredo akanu kamo