[CHJ external link]
IP-MAT 0@此也是能 * PP-SBJ NP PRO-N L042031 LOG kore P-FOC L000537 PHON ya NP-PRD IP-REL PP NP IP-REL IP-ARG NP-PRD IP-REL IP-ADV NP-PRD PP NP PRO-N L042029 LOG ko P-CASE-GEN L000520 PHON no 1@倭爾四手者 * PLN L052386 PLOG yamato COP-GER L031965 PHON nisite P-TOP L000522 LOG pa 2@我戀流 * PP-SBJ NP PRO-N L042054 LOG a P-CASE-GEN L000503 NLOG ga VB-ADN L030731a LOG kwopu PHON ru 3@木路爾有云 * PLN L051371 PLN L092003 PLOG kwi N L050091 LOG di COP-INF L031965 PHON ni VB-IFC L030125a LOG ari P-COMP L000530 NLOG to VB-ADC L030199a LOG pu 4@名二負勢能山 * N L050068 LOG na P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-ADC L030372a LOG opu PLN L051914 PLN L090266 PHON-ON se P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050034 LOG yama ID MYS.1.35
0此也是能kore ya ko no
1倭爾四手者yamato nisite pa
2我戀流a ga kwopuru
3木路爾有云kwidi ni ari to pu
4名二負勢能山na ni opu senoyama