[CHJ external link]
multi-sentence CP-FINAL IP-SUB 0@冬木成 * NP-SBJ IP-EPT MK-INF L091021 N L051846 LOG puyu VB-INF L080226a PHON gomori 1@春去来者 * N L051724 LOG paru VB-PRV VB-STM L030841a LOG sari VB-PRV L030612a LOG kureba 2@不喧有之 * PP NP IP-REL VB-ADN VB-STM L031267a LOG naka VAX-NEG-STM L000012 LOG zari VAX-SPST-ADN L000015 PHON si 3@鳥毛来鳴奴 * N L050970 LOG tori P-TOP L000514 PHON mo IP-ADV VB-CLS VB-STM L030585a VB-STM L030612a LOG ki VB-STM L031267a LOG naki VAX-PRF-CLS L000018 PHON nu 4@不開有之 * IP-MAT IP-ADV PP NP IP-REL VB-ADN VB-STM L030778a LOG saka VAX-NEG-STM L000012 LOG zari VAX-SPST-ADN L000015 PHON si 5@花毛佐家礼抒 * N L050083 LOG pana P-TOP L000514 PHON mo VB-CSS VB-STM L030778a PHON sak VAX-STV-CSS L000024 PHON yeredo 6@山乎茂 * IP-ADV PP-SBJ NP N L050034 LOG yama P-CASE-ACC L000534 PHON wo ADJ-INF ADJ-STM L007167b LOG sige ACP-INF L000034 LOG mi 7@入而毛不取 * IP-ADV VB-GER L030220a LOG irite P-TOP L000514 PHON mo VB-IFC VB-STM L031258a LOG tora VAX-NEG-IFC L000006a LOG zu 8@草深 * IP-MAT IP-ADV NP-SBJ N L050114 LOG kusa ADJ-INF ADJ-STM L007150 LOG puka ACP-INF L000034 LOG mi 9@執手母不見 * IP-ADV VB-GER L031258a LOG tori PHON te P-TOP L000514 PHON mo VB-IFC VB-STM L031712a LOG mi VAX-NEG-IFC L000006a LOG zu 10@秋山乃 * CP-FINAL IP-SUB PP-OB1 NP PP NP N N L050032 LOG aki N L050034 LOG yama P-CASE-GEN L000520 PHON no 11@木葉乎見而者 * N L090647 N L050003b LOG ko P-CASE-GEN L000520 NLOG no N L052480 LOG pa P-CASE-ACC L000534 PHON wo VB-GER L031712a LOG mite P-TOP L000522 LOG pa 12@黄葉乎婆 * PP-OB1 NP N-DVB L031780b LOG momiti P-CASE-ACC L000536 PHON woba 13@取而曽思努布 * IP-ADV IP-ADV VB-GER L031258a LOG tori PHON te P-FOC L000527 PHON so VB-ADC L030886a PHON sinwopu 14@青乎者 * IP-MAT PP-OB1 IP-NMZ ADJ-ADN ADJ-STM L007042 LOG awo ACP-ADN L000033 LOG ki P-CASE-ACC L000536 PHON woba 15@置而曽歎久 * IP-ADV VB-GER L030327a LOG okite P-FOC L000527 PHON so VB-ADC L031271a LOG nage PHON ku 16@曽許之恨之 * CP-FINAL IP-SUB PP-SBJ NP PRO-N L042043 PHON soko P-RES L000526a PHON si ADJ-CLS ADJ-STM L007201 LOG uramye PHON si ACP-CLS L000033 NULL * 17@秋山吾者 * NP N L050032 LOG aki N L050034 LOG yama PP-XPR NP PRO-N L042059 LOG ware P-TOP L000522 LOG pa ID MYS.1.16
0冬木成puyugomori
1春去来者paru sarikureba
2不喧有之nakazarisi
3鳥毛来鳴奴tori mo kinakinu
4不開有之sakazarisi
5花毛佐家礼抒pana mo sakyeredo
6山乎茂yama wo sigemi
7入而毛不取irite mo torazu
8草深kusa pukami
9執手母不見torite mo mizu
10秋山乃akiyama no
11木葉乎見而者konopa wo mite pa
12黄葉乎婆momiti woba
13取而曽思努布torite so sinwopu
14青乎者awoki woba
15置而曽歎久okite so nageku
16曽許之恨之soko si uramyesi
17秋山吾者aki yama ware pa