[CHJ external link]
multi-sentence IP-MAT 0@高山波 * PP NP PLN L051174 PLN L060024 PHON-ON kagu N L050034 LOG yama P-TOP L000522 PHON pa 1@雲根火雄男志等 * IP-ADV NP-SBJ PLN L080092 PHON-ON u PHON-KUN nebi ADJ-CLS ADJ-STM L007214 LOG wowo PHON si ACP-CLS L000033 NULL * P-CONN L000541 PHON to 2@耳梨與 * PP-OB2 NP PLN L051457 PHON-KUN miminasi P-CASE-COM L000529 PHON to 3@相諍競伎 * VB-CLS PFX-RCP L000025 LOG api VB-STM L030117a LOG araswopi VAX-SPST-CLS L000015 PHON ki 4@神代従 * IP-MAT PP NP N N L050005b LOG kamu N L050040 LOG yo P-CASE-ABL L000540a LOG ywori 5@如此爾有良之 * NP-PRD PRO-ADV L042020 LOG kaku COP-INF L031965 PHON ni VB-ADN L030125a LOG aru XTN-CLS L000806 PHON rasi 6@古昔母 * IP-MAT IP-ADV PP NP N L051101 LOG inisipye P-TOP L000514 PHON mo 7@然爾有許曽 * NP-PRD PRO-ADV L042047 LOG sika COP-INF L031965 PHON ni VB-EXC L030125a LOG are P-FOC L000510 PHON koso 8@虚蝉毛 * PP NP N L052292 PHON utusemi P-TOP L000514 PHON mo 9@嬬乎 * PP-OB1 NP N L050120 LOG tuma P-CASE-ACC L000534 PHON wo 10@相挌良思吉 * VB-ADC L030117a LOG araswopu XTN-ADN XTN-STM L000806 PHON rasi ACP-ADN L000033 PHON ki ID MYS.1.13
0高山波kaguyama pa
1雲根火雄男志等unebi wowosi to
2耳梨與miminasi to
3相諍競伎apiaraswopiki
4神代従kamuyo ywori
5如此爾有良之kaku ni aru rasi
6古昔母inisipye mo
7然爾有許曽sika ni are koso
8虚蝉毛utusemi mo
9嬬乎tuma wo
10相挌良思吉araswopu rasiki