multi-sentence 0@袁登賣能 * IP-MAT PP-OB1 NP IP-REL PP-SBJ NP N L050145 PHON wotomye P-CASE-GEN L000520 PHON no 1@伊加久流袁加袁 * VB-ADN PFX L000030 PHON i VB-ADN L030449a PHON kakuru N L052341 PHON woka P-CASE-ACC L000534 PHON wo 2@加那須岐母 * IP-MAT PP-OB1 NP N L050581 N L051198b PHON kana N-DVB L030921b PHON suki P-TOP L000514 PHON mo 3@伊本知母賀母 * NP-ADV N NUM L002005 PHON i NUM L002031 PHON po CL L002033 PHON ti P-FNL-MPH L000507 PHON moga P-TOP L000514 PHON mo 4@須岐婆奴流母能 * IP-MAT IP-ADV VB-ADN VB-STM L030921a PHON suki VB-ADN L031430a PHON banuru P-CONN L000516 PHON mono ID KK.99
0袁登賣能wotomye no
1伊加久流袁加袁ikakuru woka wo
2加那須岐母kanasuki mo
3伊本知母賀母ipoti moga mo
4須岐婆奴流母能sukibanuru mono