multi-sentence IP-MAT 0@美延斯怒能 * IP-ARG PP NP PP NP PLN L060163 PFX-HON L000035 PHON-ON mi PLN L052425 PHON-ON yesinwo P-CASE-GEN L000520 PHON no 1@袁牟漏賀多気爾 * PP NP N PFX L000060 PHON wo N L051544 PHON murwo P-CASE-GEN L000503 PHON ga N L090316 PHON take P-CASE-DAT L000519 PHON ni 2@志斯布須登 * NP-SBJ N L090209 PHON sisi VB-ADC L031528a PHON pusu P-COMP L000530 PHON to 3@多禮曾 * PP-SBJ NP WH-N L042001 PHON tare P-FOC L000527 PHON so 4@意富麻弊爾麻袁須 * PP-OB2 NP N ADJ-STM L007009a PHON opo N L050052 PHON mapye P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-ADC L031678a PHON mawosu 5@夜須美斯志 * IP-MAT IP-ADV IP-ADV PP-SBJ NP IP-EPT MK L091002 PHON yasumisisi 6@和賀淤富岐美能 * PP NP PRO-N L042057 PHON wa P-CASE-GEN L000503 PHON ga N L050267 ADJ-STM L007009a PHON opo N L004266 PHON kimi P-CASE-GEN L000520 PHON no 7@斯志麻都登 * IP-ADV NP-OB1 N L090209 PHON sisi VB-ADC L031644a PHON matu P-CONN L000541 PHON to 8@阿具良爾伊麻志 * PP NP N L050355 PHON agura P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-INF L030206a PHON imasi 9@斯漏多閇能 * PP NP IP-REL NP-OB1 IP-EPT MK L091087 N L050620 ADJ-STM L007006b PHON sirwo N L052528 PHON tape P-CASE-GEN L000520 PHON no 10@蘇弖岐蘇那布 * N L052043 PHON swote VB-ADC VB-STM L030608a PHON ki VB-ADC L030971a PHON swonapu 11@多古牟良爾 * N L050297 N L050012b PHON ta N L051378 PHON kwomura P-CASE-DAT L000519 PHON ni 12@阿牟加岐都岐 * NP-SBJ N L050808 PHON amu VB-INF PFX-MPH L000031 PHON kaki VB-INF L031130a PHON tuki 13@曾能阿牟袁 * IP-ADV PP-OB1 NP PP NP PRO-N L042040 PHON so P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050808 PHON amu P-CASE-ACC L000534 PHON wo 14@阿岐豆波夜具比 * NP-SBJ N L052554 PHON akidu VB-INF L090689 ADJ-STM L004028 PHON paya VB-INF L030647a PHON gupi 15@加久能碁登 * IP-ADV IP-ADV PP-SBJ NP PRO-ADV L042020 PHON kaku P-CASE-GEN L000520 PHON no ADJ L007004a PHON goto 16@那爾淤波牟登 * PP NP N L050068 PHON na P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-ADC VB-STM L030372a PHON opa VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu P-COMP L000530 PHON to 17@蘇良美都 * PP-OB1 NP IP-EPT MK-ADC L091023 N L052049 PHON swora VB-ADC L032048a PHON mitu 18@夜麻登能久爾袁 * N PLN L052386 PHON-ON yamato COP-ADI L031965 PHON-ON no N L051337 PHON-ON kuni P-CASE-ACC L000534 PHON wo 19@阿岐豆志麻登布 * IP-ARG NP-PRD PLN L050547 PLN L050797 PHON-ON akidu N L050078 PHON-ON sima P-COMP L000530 PHON to VB-ADC L030199a PHON pu ID KK.97
0美延斯怒能miyesinwo no
1袁牟漏賀多気爾womurwo ga take ni
2志斯布須登sisi pusu to
3多禮曾tare so
4意富麻弊爾麻袁須opomapye ni mawosu
5夜須美斯志yasumisisi
6和賀淤富岐美能wa ga opokimi no
7斯志麻都登sisi matu to
8阿具良爾伊麻志agura ni imasi
9斯漏多閇能sirwotapeno
10蘇弖岐蘇那布swote kiswonapu
11多古牟良爾takwomura ni
12阿牟加岐都岐amu kakituki
13曾能阿牟袁so no amu wo
14阿岐豆波夜具比akidu payagupi
15加久能碁登kaku no goto
16那爾淤波牟登na ni opamu to
17蘇良美都sworamitu
18夜麻登能久爾袁yamatonokuni wo
19阿岐豆志麻登布akidusima to pu