IP-MAT 0@阿具良韋能 * NP-SBJ IP-REL PP NP IP-REL NP-SBJ PP NP N N L050355 PHON agura N L031926b PHON wi P-CASE-GEN L000520 PHON no 1@加微能美弖母知 * PP NP N L050005a PHON kamwi P-CASE-GEN L000520 PHON no N PFX-HON L000035 PHON mi N L050012a PHON te IP-ADV VB-INF L031761a PHON moti 2@比久許登爾 * VB-ADC L031475a PHON piku N L050074 PHON koto P-CASE-DAT L000519 PHON ni 3@麻比須流袁美那 * VB-INF L031664a PHON mapi VB-ADN L030919a PHON suru N L052346 PHON womina 4@登許余爾母加母 * NP-PRD N L090453 ADJ-STM L007194 PHON toko N L050040 PHON yo COP-INF L031965 PHON ni P-FNL-OPT L000515 PHON moka P-TOP L000514 PHON mo ID KK.96
0阿具良韋能agurawi no
1加微能美弖母知kamwi no mite moti
2比久許登爾piku koto ni
3麻比須流袁美那mapi suru womina
4登許余爾母加母tokoyo ni moka mo