CP-FINAL IP-SUB 0@美母呂能 * IP-ADV NP-OB1 IP-REL PP NP PLN L080132 PHON mimoro P-CASE-DAT L000519 PHON ni 1@都久夜多麻加岐 * VB-ADC L031133a PHON tuku P-FOC L000537 PHON ya N L050210 N L052078 PHON tama N L050141 PHON kaki 2@都岐阿麻斯 * VB-INF VB-STM L031130a PHON tuki VB-INF L030087a PHON amasi 3@多爾加母余良牟 * PP-OB1 NP WH-N L042000 PHON ta P-CASE-DAT L000519 PHON ni P-FOC L000506 PHON ka P-TOP L000514 PHON mo VB-ADC VB-STM L031887a PHON yora VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu 4@加微能美夜比登 * NP PP NP N L050005a PHON kamwi P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050484 N L050018 PHON miya N L050046 PHON pito ID KK.94
0美母呂能mimoro ni
1都久夜多麻加岐tuku ya tamakaki
2都岐阿麻斯tukiamasi
3多爾加母余良牟ta ni ka mo yoramu
4加微能美夜比登kamwi no miyapito