IP-MAT 0@比気多能 * IP-ADV NP PP NP PLN L080150 PHON piketa P-CASE-GEN L000520 PHON no 1@和加久流須婆良 * N ADJ-STM L007209 PHON waka N L050577 PHON kurusu N L051723 PHON bara 2@和加久閇爾 * PP NP N L080151 ADJ-STM L007209 PHON waka N L051340 PHON kupe P-CASE-DAT L000519 PHON ni 3@韋泥弖麻斯母能 * VB-ADC VB-STM L031922a VB-STM L031927a PHON wi VB-STM L031342a PHON ne VAX-PRF-STM L000023 PHON te VAX-SJV-ADC L000004 PHON masi P-CONN L000516 PHON mono 4@淤伊爾祁流加母 * VB-ADN VB-STM L030407a PHON oi VAX-PRF-STM L000018 PHON ni VAX-MPST-ADN L000016 PHON kyeru P-FNL-MPH L000507 PHON kamo ID KK.93
0比気多能piketa no
1和加久流須婆良wakakurusubara
2和加久閇爾wakakupe ni
3韋泥弖麻斯母能winetemasi mono
4淤伊爾祁流加母oinikyeru kamo