multi-sentence IP-MAT 0@許母理久能 * IP-ADV PP NP PP NP N N-DVB L030744b PHON komori N L051322 PHON ku P-CASE-GEN L000520 PHON no 1@波都勢能賀波能 * PP NP PLN L060130 PLN L051737 PHON-ON patuse P-CASE-GEN L000520 PHON-ON no N L050025 PHON-ON kapa P-CASE-GEN L000520 PHON no 2@賀美都勢爾 * PP NP N L050045 PHON kami P-CASE-GEN L000532 PHON tu N L090058 PHON se P-CASE-DAT L000519 PHON ni 3@伊久比袁宇知 * PP-OB1 NP N L090194 ADJ-STM L052432 PHON i N L090100 PHON kupi P-CASE-ACC L000534 PHON wo VB-INF L030267a PHON uti 4@斯毛都勢爾 * IP-ADV PP NP PP NP N L090241 PHON simwo P-CASE-GEN L000532 PHON tu N L090058 PHON se P-CASE-DAT L000519 PHON ni 5@麻久比袁宇知 * PP-OB1 NP N L050353 PFX L000062 PHON ma N L090100 PHON kupi P-CASE-ACC L000534 PHON wo VB-INF L030267a PHON uti 6@伊久比爾波 * IP-ADV PP NP N L090194 ADJ-STM L052432 PHON i N L090100 PHON kupi P-CASE-DAT L000519 PHON ni P-TOP L000522 PHON pa 7@加賀美袁加気 * PP-OB1 NP N L052543 PHON kagami P-CASE-ACC L000534 PHON wo VB-INF L030443a PHON kake 8@麻久比爾波 * IP-ADV PP NP N L050353 PFX L000062 PHON ma N L090100 PHON kupi P-CASE-DAT L000519 PHON ni P-TOP L000522 PHON pa 9@麻多麻袁加気 * PP-OB1 NP N L050612 PFX L000062 PHON ma N L052078 PHON tama P-CASE-ACC L000534 PHON wo VB-INF L030443a PHON kake 10@麻多麻那須 * IP-ADV IP-ARG NP-SBJ CONJP NP IP-REL IP-ARG NP-PRD N L050612 PFX L000062 PHON ma N L052078 PHON tama COP-SEM L031965 PHON nasu 11@阿賀母布伊毛 * PP-SBJ NP PRO-N L042054 PHON a P-CASE-GEN L000503 PHON ga VB-ADC L030399a PHON mopu N L050027 PHON imwo 12@加賀美那須 * NP IP-REL IP-ADV NP-PRD N L052543 PHON kagami COP-SEM L031965 PHON nasu 13@阿賀母布都麻 * PP-SBJ NP PRO-N L042054 PHON a P-CASE-GEN L000503 PHON ga VB-ADC L030399a PHON mopu N L050120 PHON tuma 14@阿理登 * VB-IFC L030125a PHON ari P-COMP L000530 PHON to 15@伊波婆許曾余 * VB-CND L030199a PHON ipaba P-FOC L000510 PHON koso P-INTJ L000538 PHON yo 16@伊弊爾母由加米 * PP NP N L050006a PHON ipye P-CASE-DAT L000519 PHON ni P-TOP L000514 PHON mo VB-EXC VB-STM L031840a PHON yuka VAX-CJR-EXC L000002 PHON me 17@久爾袁母斯怒波米 * IP-MAT PP-OB1 NP N L051337 PHON kuni P-CASE-ACC L000534 PHON wo P-TOP L000514 PHON mo VB-EXC VB-STM L030886a PHON sinwopa VAX-CJR-EXC L000002 PHON me ID KK.90
0許母理久能komoriku no
1波都勢能賀波能patusenokapa no
2賀美都勢爾kami tu se ni
3伊久比袁宇知ikupi wo uti
4斯毛都勢爾simwo tu se ni
5麻久比袁宇知makupi wo uti
6伊久比爾波ikupi ni pa
7加賀美袁加気kagami wo kake
8麻久比爾波makupi ni pa
9麻多麻袁加気matama wo kake
10麻多麻那須matama nasu
11阿賀母布伊毛a ga mopu imwo
12加賀美那須kagami nasu
13阿賀母布都麻a ga mopu tuma
14阿理登ari to
15伊波婆許曾余ipaba koso yo
16伊弊爾母由加米ipye ni mo yukame
17久爾袁母斯怒波米kuni wo mo sinwopame