multi-sentence IP-MAT NP IP-REL 0@許母理久能 * IP-ADV PP NP PP NP IP-EPT MK L091015 VB-STM L030744a PHON komori N L051322 PHON ku P-CASE-GEN L000520 PHON no 1@波都世能夜麻能 * PLN L060132 PLN L051737 PHON-ON patuse P-CASE-GEN L000520 PHON-ON no N L050034 PHON-ON yama P-CASE-GEN L000520 PHON no 2@意富袁爾波 * N ADJ-STM L007009a PHON opo N L052504 PHON wo P-CASE-DAT L000519 PHON ni P-TOP L000522 PHON pa 3@波多波理陀弖 * NP-OB1 N L090325 PHON pata VB-INF VB-STM L031455a PHON pari VB-INF L031044a PHON date 4@佐袁袁爾波 * IP-ADV PP NP N PFX L000061 PHON sa PFX L000060 PHON wo N L052504 PHON wo P-CASE-DAT L000519 PHON ni P-TOP L000522 PHON pa 5@波多波理陀弖 * NP-OB1 N L090325 PHON pata VB-INF VB-STM L031455a PHON pari VB-INF L031044a PHON date 6@意富袁爾斯 * PP NP N ADJ-STM L007009a PHON opo N L052504 PHON wo P-CASE-DAT L000519 PHON ni P-RES L000526a PHON si 7@那加佐陀賣流 * NP-OB1 N L050069 PHON naka VB-ADN VB-STM L030813a PHON sadam VAX-STV-ADN L000024 PHON yeru 8@淤母比豆麻阿波禮 * N L050711 VB-STM L030399a PHON omopi N L050120 PHON duma NP INTJ L050817 PHON apare IP-MAT 9@都久由美能 * NP IP-REL IP-ADV IP-EPT MK-ADI L091007 N N L052522b PHON tuku N L052437 PHON yumi COP-ADI L031965 PHON no 10@許夜流許夜理母 * IP-RDP VB-ADC L030746a PHON koyaru VB-INF L030746a PHON koyari P-TOP L000514 PHON mo 11@阿豆佐由美 * IP-ADV IP-EPT MK L091005 N L050787 N L050786 PHON adusa N L052437 PHON yumi 12@多弖理多弖理母 * VB-CLS VB-CLS VB-STM L031043a PHON tat VAX-STV-CLS L000024 PHON eri VB-CLS VB-STM L031043a PHON tat VAX-STV-CLS L000024 PHON eri P-TOP L000514 PHON mo 13@能知母登理美流 * PP-ADV NP N L004087 PHON noti P-TOP L000514 PHON mo VB-ADN L031254a VB-STM L031258a PHON tori VB-ADN L031712a PHON miru 14@意母比豆麻阿波禮 * N L050711 VB-STM L030399a PHON omopi N L050120 PHON duma NP INTJ L050817 PHON apare ID KK.89
0許母理久能komorikuno
1波都世能夜麻能patusenoyama no
2意富袁爾波opowo ni pa
3波多波理陀弖pata paridate
4佐袁袁爾波sawowo ni pa
5波多波理陀弖pata paridate
6意富袁爾斯opowo ni si
7那加佐陀賣流naka sadamyeru
8淤母比豆麻阿波禮omopiduma apare
9都久由美能tukuyumino
10許夜流許夜理母koyaru koyari mo
11阿豆佐由美adusayumi
12多弖理多弖理母tateritateri mo
13能知母登理美流noti mo torimiru
14意母比豆麻阿波禮omopiduma apare