multi-sentence IP-MAT 0@意富岐美袁 * IP-ADV PP-OB1 NP N L050267 ADJ-STM L007009a PHON opo N L004266 PHON kimi P-CASE-ACC L000534 PHON wo 1@斯麻爾波夫良婆 * PP NP N L050078 PHON sima P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-CND L031442a PHON paburaba 2@布那阿麻理 * IP-EPT MK L091089 N L050007b PHON puna VB-INF L030097a PHON amari 3@伊賀弊理許牟叙 * VB-ADC PFX L000030 PHON i VB-STM L030518a PHON gapyeri VB-STM L030612a PHON ko VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu P-FOC L000527 PHON zo 4@和賀多多弥由米 * IP-MAT NP PP NP PRO-N L042057 PHON wa P-CASE-GEN L000503 PHON ga N-DVB L031025b PHON tatami NP ADV L004011a PHON yume 5@許登袁許曾 * IP-MAT PP-OB1 NP N L050148 PHON koto P-CASE-ACC L000534 PHON wo P-FOC L000510 PHON koso 6@多多美登伊波米 * IP-ARG NP-PRD N-DVB L031025b PHON tatami P-COMP L000530 PHON to VB-EXC VB-STM L030199a PHON ipa VAX-CJR-EXC L000002 PHON me 7@和賀都麻波由米 * IP-MAT PP NP PP NP PRO-N L042057 PHON wa P-CASE-GEN L000503 PHON ga N L050120 PHON tuma P-TOP L000522 PHON pa NP ADV L004011a PHON yume ID KK.86
0意富岐美袁opokimi wo
1斯麻爾波夫良婆sima ni paburaba
2布那阿麻理punaamari
3伊賀弊理許牟叙igapyerikomu zo
4和賀多多弥由米wa ga tatami yume
5許登袁許曾koto wo koso
6多多美登伊波米tatami to ipame
7和賀都麻波由米wa ga tuma pa yume