multi-sentence IP-MAT 0@阿麻陀牟 * IP-ADV NP-SBJ IP-EPT MK L091083 PHON amadamu 1@加流乃袁登賣 * PP NP PLN L051229 PHON-ON karu P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050145 PHON wotomye 2@伊多那加婆 * NP-ADV ADV L090049 PHON ita VB-CND L031267a PHON nakaba 3@比登斯理奴倍志 * NP-SBJ N L050046 PHON pito VB-CLS VB-STM L031967a PHON siri VAX-PRF-CLS L000018 PHON nu XTN-CLS XTN-STM L000801 PHON be ACP-CLS L000033 PHON si 4@波佐能夜麻能 * IP-MAT IP-ADV NP-PRD PP NP PLN L051726 PHON pasa P-CASE-GEN L000520 PHON no PP NP N L050034 PHON yama P-CASE-GEN L000520 PHON no 5@波斗能 * N L051738 PHON patwo COP-ADI L031965 PHON no 6@斯多那岐爾那久 * IP-ADV NP-PRD N-DVB L032052a N L050026 PHON sita N-DVB L031267b PHON naki COP-INF L031965 PHON ni VB-ADC L031267a PHON naku ID KK.83
0阿麻陀牟amadamu
1加流乃袁登賣karu no wotomye
2伊多那加婆ita nakaba
3比登斯理奴倍志pito sirinu besi
4波佐能夜麻能pasa no yama no
5波斗能patwo no
6斯多那岐爾那久sitanaki ni naku