IP-MAT 0@波迩布邪迦 * IP-ADV NP PLN PLN L051718 PHON panipu N L090150 PHON zaka 1@和賀多知美禮婆 * PP-SBJ NP PRO-N L042057 PHON wa P-CASE-GEN L000503 PHON ga IP-ADV VB-INF L031043a PHON tati VB-PRV L031712a PHON mireba 2@迦芸漏肥能 * NP-SBJ IP-REL PP-SBJ NP N L051171 PHON kagirwopwi P-CASE-GEN L000520 PHON no 3@毛由流伊弊牟良 * VB-ADN L031784a PHON mwoyuru N N L050006a PHON ipye N L004060 PHON mura 4@都麻賀伊弊能阿多理 * NP-PRD PP NP N L050120 PHON tuma P-CASE-GEN L000503 PHON ga PP NP N L050006a PHON ipye P-CASE-GEN L000520 PHON no N L030047 PHON atari ID KK.76
0波迩布邪迦panipuzaka
1和賀多知美禮婆wa ga tati mireba
2迦芸漏肥能kagirwopwi no
3毛由流伊弊牟良mwoyuru ipyemura
4都麻賀伊弊能阿多理tuma ga ipye no atari