multi-sentence IP-MAT 0@加良怒袁 * IP-ADV PP-OB1 NP N L090095 PHON karanwo P-CASE-ACC L000534 PHON wo 1@志本爾夜岐 * PP NP N L050171 PHON sipo P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-INF L031793a PHON yaki 2@斯賀阿麻里 * IP-ADV NP-OB1 PP NP PRO-N L042084 PHON si P-CASE-GEN L000503 PHON ga N-DVB L030097b PHON amari 3@許登爾都久理 * IP-ADV NP-PRD N L050074 PHON koto COP-INF L031965 PHON ni VB-INF L031144a PHON tukuri 4@加岐比久夜 * VB-ADC PFX-MPH L000031 PHON kaki VB-ADC L031475a PHON piku P-FOC L000537 PHON ya 5@由良能斗能 * IP-MAT NP-PRD PP NP IP-REL PP NP PP NP PLN L090167 PHON-ON yura P-CASE-GEN L000520 PHON no PP NP N L090263 PHON two P-CASE-GEN L000520 PHON no 6@斗那加能伊久理爾 * PP NP N N L090263 PHON two N L050069 PHON naka P-CASE-GEN L000520 PHON no N L051081 PHON ikuri P-CASE-DAT L000519 PHON ni 7@布禮多都 * VB-ADC VB-STM L032079a PHON pure VB-ADC L031043a PHON tatu 8@那豆能紀能 * PP NP N L051562 PHON nadu P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050003a PHON kwi P-CASE-GEN L000520 PHON no 9@佐夜佐夜 * N L050732 PHON sayasaya ID KK.74
0加良怒袁karanwo wo
1志本爾夜岐sipo ni yaki
2斯賀阿麻里si ga amari
3許登爾都久理koto ni tukuri
4加岐比久夜kakipiku ya
5由良能斗能yura no two no
6斗那加能伊久理爾twonaka no ikuri ni
7布禮多都puretatu
8那豆能紀能nadu no kwi no
9佐夜佐夜sayasaya