multi-sentence IP-MAT 0@多迦比迦流 * NP IP-EPT MK-ADC L091049 ADJ-STM L007005 PHON taka VB-ADC L031464a PHON pikaru 1@比能美古 * N L090735 N L050090 PHON pi P-CASE-GEN L000520 PHON no N L051453 PFX-HON L000035 PHON mi N L050028 PHON kwo 2@宇倍志許曾 * IP-MAT PP NP-ADV ADV L004029a PHON ube P-RES L000526a PHON si P-FOC L000510 PHON koso 3@斗比多麻閇 * VB-EXC VB-STM L031226a PHON twopi VB-EXC L031077a PHON tamape 4@麻許曾迩 * IP-MAT PP NP N L050095 PHON ma P-FOC L000510 PHON koso P-CASE-DAT L000519 PHON ni 5@斗比多麻閇 * VB-EXC VB-STM L031226a PHON twopi VB-EXC L031077a PHON tamape 6@阿禮許曾波 * IP-MAT PP-SBJ NP PRO-N L042083 PHON are P-FOC L000510 PHON koso P-TOP L000522 PHON pa 7@余能那賀比登 * NP-PRD PP NP N L050040 PHON yo P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050478 ADJ-STM L007007 PHON naga N L050046 PHON pito 8@蘇良美都 * IP-MAT IP-ARG PP NP IP-EPT MK-ADC L091023 N L052049 PHON swora VB-ADC L032048a PHON mitu 9@夜麻登能久迩爾 * N PLN L052386 PHON-ON yamato COP-ADI L031965 PHON no N L051337 PHON kuni P-CASE-DAT L000519 PHON ni 10@加理古牟登 * NP-SBJ N L050159 PHON kari VB-ADC L030740a N L050028 PHON kwo VB-ADC L030292a PHON mu P-COMP L000530 PHON to 11@伊麻陀岐加受 * NP-ADV ADV L004005 PHON imada VB-IFC VB-STM L030565a PHON kika VAX-NEG-IFC L000006a PHON zu ID KK.72
0多迦比迦流takapikaru
1比能美古pinomikwo
2宇倍志許曾ube si koso
3斗比多麻閇twopitamape
4麻許曾迩ma koso ni
5斗比多麻閇twopitamape
6阿禮許曾波are koso pa
7余能那賀比登yo no nagapito
8蘇良美都sworamitu
9夜麻登能久迩爾yamatonokuni ni
10加理古牟登kari kwomu to
11伊麻陀岐加受imada kikazu