IP-MAT 0@都芸泥布 * IP-ADV NP-PRD IP-REL PP-SBJ NP IP-EPT MK L091100 PHON tuginepu 1@夜麻斯呂賣能 * N PLN L052385 PHON-ON yamasiro N L050132 PHON mye P-CASE-GEN L000520 PHON no 2@許久波母知 * IP-ARG NP-OB1 N L050350 N L050003b PHON ko N L051339 PHON kupa VB-INF L031761a PHON moti 3@宇知斯意富泥 * VB-ADN VB-STM L030267a PHON uti VAX-SPST-ADN L000015 PHON si N L090539 ADJ-STM L007009a PHON opo N L050036 PHON ne 4@佐和佐和爾 * IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L050729 PHON sawasawa COP-INF L031965 PHON ni 5@那賀伊弊勢許曾 * PP-SBJ NP PRO-N L042055 PHON na P-CASE-GEN L000503 PHON ga VB-EXC L032036a PHON ipyese P-FOC L000510 PHON koso 6@宇知和多須 * IP-ADV NP-PRD IP-REL VB-ADC PFX-MPH L000043 PHON uti VB-ADC L031908a PHON watasu 7@夜賀波延那須 * N L090017 PHON yagapaye COP-SEM L031965 PHON nasu 8@岐伊理麻韋久禮 * IP-ADV VB-INF VB-STM L030612a PHON ki VB-INF L030220a PHON iri VB-EXC VB-STM L031603a PHON mawi VB-EXC L030612a PHON kure ID KK.63
0都芸泥布tuginepu
1夜麻斯呂賣能yamasiromye no
2許久波母知kokupa moti
3宇知斯意富泥utisi opone
4佐和佐和爾sawasawani
5那賀伊弊勢許曾na ga ipyese koso
6宇知和多須utiwatasu
7夜賀波延那須yagapaye nasu
8岐伊理麻韋久禮kiiri mawikure