IP-MAT 0@美母呂能 * PP-OB1 NP IP-REL NP-GOL-OB1 IP-REL NP IP-REL PP-OB1 NP PP NP PLN L080132 PHON mimoro P-CASE-GEN L000520 PHON no 1@曾能多迦紀那流 * PP NP PRO-N L042040 PHON so P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050278 ADJ-STM L007005 PHON taka N L052473 PHON kwi P-CASE-DAT L000519 PHON n VB-ADN L030125a PHON aru 2@意富韋古賀波良 * PP NP N ADJ-STM L007009a PHON opo N L050293 N L052497 PHON wi N L050028 PHON kwo P-CASE-GEN L000503 PHON ga N L051723 PHON para 3@意富韋古賀 * PP-OB1 NP PP NP N ADJ-STM L007009a PHON opo N L050293 N L052497 PHON wi N L050028 PHON kwo P-CASE-GEN L000503 PHON ga 4@波良迩阿流 * N L051723 PHON para P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-ADN L030125a PHON aru 5@岐毛牟加布 * N L051265 PHON kimwo VB-ADC L031721a PHON mukapu 6@許許呂袁陀迩迦 * N L050037 PHON kokoro P-CASE-ACC L000534 PHON wo P-RES L000502 PHON dani P-FOC L000506 PHON ka 7@阿比淤母波受阿良牟 * VB-IFC PFX-RCP L000025 PHON api VB-STM L030399a PHON omopa VAX-NEG-IFC L000006a PHON zu VB-ADC VB-STM L030125a PHON ara VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu ID KK.60
0美母呂能mimoro no
1曾能多迦紀那流so no takakwi n aru
2意富韋古賀波良opowikwo ga para
3意富韋古賀opowikwo ga
4波良迩阿流para ni aru
5岐毛牟加布kimwo mukapu
6許許呂袁陀迩迦kokoro wo dani ka
7阿比淤母波受阿良牟apiomopazu aramu