multi-sentence IP-MAT 0@都芸泥布夜 * IP-ADV PP-OB1 NP IP-EPT MK L090389 MK L091100 PHON tuginepu P-INTJ L000548 PHON ya 1@夜麻志呂賀波袁 * PLN L060240 PLN L052385 PHON-ON yamasiro N L050025 PHON-ON gapa P-CASE-ACC L000534 PHON wo 2@迦波能煩理 * IP-ADV NP-PTH-OB1 N L050025 PHON kapa VB-INF L031385a PHON nobori 3@迦波能煩禮婆 * PP-SBJ NP PRO-N L042057 PHON wa P-CASE-GEN L000503 PHON ga VB-PRV L031385a PHON noboreba 4@迦波能倍迩 * PP NP IP-REL PP NP PP NP N L050025 PHON kapa P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050029a PHON pe P-CASE-DAT L000519 PHON ni 5@淤斐陀弖流 * VB-ADN VB-STM L030374a PHON opwi VB-STM L031043a PHON dat VAX-STV-ADN L000024 PHON eru 6@佐斯夫袁 * N L090173 PHON sasibu P-INTJ L000535 PHON wo 7@佐斯夫能紀 * IP-MAT NP PP NP N L090173 PHON sasibu P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050003a PHON kwi 8@斯賀斯多迩 * IP-MAT NP-PRD IP-REL PP NP PP NP PRO-N L042084 PHON si P-CASE-GEN L000503 PHON ga N L050026 PHON sita P-CASE-DAT L000519 PHON ni 9@淤斐陀弖流 * VB-ADN VB-STM L030374a PHON opwi VB-STM L031043a PHON dat VAX-STV-ADN L000024 PHON eru 10@波毘呂 * N ADJ-STM L050463 N L052480 PHON pa ADJ-STM L007146 PHON biro 11@由都麻都婆岐 * N L050695 ADJ-STM L052432 PHON yu COP-ADN L031968 PHON tu PFX L000062 PHON ma N L050172 PHON tubaki 12@斯賀波那能 * IP-MAT PP IP-NMZ IP-ADV PP-SBJ NP PP NP PRO-N L042084 PHON si P-CASE-GEN L000503 PHON ga N L050083 PHON pana P-CASE-GEN L000520 PHON no 13@弖理伊麻斯 * VB-INF VB-STM L031193a PHON teri VB-INF L030206a PHON imasi 14@芝賀波能 * PP-SBJ NP PP NP PRO-N L042084 PHON si P-CASE-GEN L000503 PHON ga N L052480 PHON pa P-CASE-GEN L000520 PHON no 15@比呂理伊麻須波 * VB-ADC VB-STM L031508a PHON pirori VB-ADC L030206a PHON imasu P-TOP L000522 PHON pa 16@淤富岐美呂迦母 * NP-PRD N L050267 ADJ-STM L007009a PHON opo N L004266 PHON kimi P-FNL-MPH L000507 PHON rokamo ID KK.57
0都芸泥布夜tuginepuya
1夜麻志呂賀波袁yamasirogapa wo
2迦波能煩理kapa nobori
3迦波能煩禮婆wa ga noboreba
4迦波能倍迩kapa no pe ni
5淤斐陀弖流opwidateru
6佐斯夫袁sasibu wo
7佐斯夫能紀sasibu no kwi
8斯賀斯多迩si ga sita ni
9淤斐陀弖流opwidateru
10波毘呂>
11由都麻都婆岐pabiroyutumatubaki
12斯賀波那能si ga pana no
13弖理伊麻斯teriimasi
14芝賀波能si ga pa no
15比呂理伊麻須波piroriimasu pa
16淤富岐美呂迦母opokimi rokamo