IP-MAT 0@夜麻賀多迩 * IP-ADV PP NP IP-REL PP NP N L080144 N L050034 PHON yam N L090035 PHON agata P-CASE-DAT L000519 PHON ni 1@麻祁流阿袁那母 * VB-ADN VB-STM L031619a PHON mak VAX-STV-ADN L000024 PHON yeru N ADJ-STM L007042 PHON awo N L050067 PHON na P-TOP L000514 PHON mo 2@岐備比登登 * PP-OB1 NP N PLN L051263 PHON-ON kibwi N L050046 PHON-ON pito P-CASE-COM L000529 PHON to 3@等母迩斯都米婆 * IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L004008 PHON tomo COP-INF L031965 PHON ni P-RES L000526a PHON si VB-PRV L031178a PHON tumeba 4@多怒斯久母阿流迦 * ADJ-INF ADJ-STM L007182 PHON tanwosi ACP-INF L000033 PHON ku P-TOP L000514 PHON mo VB-ADN L030125a PHON aru P-FOC L000506 PHON ka ID KK.54
0夜麻賀多迩yamagata ni
1麻祁流阿袁那母makyeru awona mo
2岐備比登登kibwipito to
3等母迩斯都米婆tomoni si tumeba
4多怒斯久母阿流迦tanwosiku mo aru ka