CP-FINAL IP-SUB 0@知波夜比登 * IP-ADV IP-ARG NP IP-REL PP NP PP IP-EPT MK L050474 PHON tipayapito 1@宇遅能和多理迩 * NP PLN L052236 PHON-ON udi P-CASE-GEN L000520 PHON no N-DVB L031910b PHON watari P-CASE-DAT L000519 PHON ni 2@和多理是迩 * PP NP N L050539 VB-STM L031910a PHON watari N L090058 PHON ze P-CASE-DAT L000519 PHON ni 3@多弖流 * VB-ADN VB-STM L031043a PHON tat VAX-STV-ADN L000024 PHON eru 4@阿豆佐由美麻由美 * N N L050786 PHON adusa N L052437 PHON yumi N L051435 PHON mayumi 5@伊岐良牟登 * VB-ADC PFX L000030 PHON i VB-STM L030606a PHON kira VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu P-COMP L000530 PHON to 6@許許呂波母閇杼 * PP-SBJ NP N L050037 PHON kokoro P-TOP L000522 PHON pa VB-CSS L030399a PHON mopedo 7@伊斗良牟登 * IP-ADV IP-ARG VB-ADC PFX L000030 PHON i VB-STM L031258a PHON tora VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu P-COMP L000530 PHON to 8@許許呂波母閇杼 * PP-SBJ NP N L050037 PHON kokoro P-TOP L000522 PHON pa VB-CSS L030399a PHON mopedo 9@母登弊波 * IP-ADV PP-ADV NP N L050429 N L051520 PHON moto N L050133 PHON pye P-TOP L000522 PHON pa 10@岐美袁淤母比傅 * PP-OB1 NP N L004266 PHON kimi P-CASE-ACC L000534 PHON wo VB-INF VB-STM L030399a PHON omopi VB-INF L030172a PHON de 11@須恵幣波 * IP-ADV PP-ADV NP N L050434 N L052470 PHON suwe N L050133 PHON pye P-TOP L000522 PHON pa 12@伊毛袁淤母比傅 * PP-OB1 NP N L050027 PHON imwo P-CASE-ACC L000534 PHON wo VB-INF VB-STM L030399a PHON omopi VB-INF L030172a PHON de 13@伊良那祁久 * IP-ADV IP-NMZ-OB1 ADJ-NML ADJ-STM L007063 PHON irana ACP-NML L000033 PHON kyeku 14@曾許爾淤母比傅 * PP-ADV NP PRO-N L042043 PHON soko P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-INF VB-STM L030399a PHON omopi VB-INF L030172a PHON de 15@加那志祁久 * IP-ADV IP-NMZ-OB1 ADJ-NML ADJ-STM L007022 PHON kanasi ACP-NML L000033 PHON kyeku 16@許許爾淤母比傅 * PP-ADV NP PRO-N L042032 PHON koko P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-INF VB-STM L030399a PHON omopi VB-INF L030172a PHON de 17@伊岐良受曾久流 * IP-ADV VB-IFC PFX L000030 PHON i VB-STM L030606a PHON kira VAX-NEG-IFC L000006a PHON zu P-FOC L000527 PHON so VB-ADN L030612a PHON kuru 18@阿豆佐由美麻由美 * NP-VOC N N L050787 N L050786 PHON adusa N L052437 PHON yumi N L051435 PHON mayumi ID KK.51
0知波夜比登tipayapito
1宇遅能和多理迩udi no watari ni
2和多理是迩watarize ni
3多弖流tateru
4阿豆佐由美麻由美adusayumimayumi
5伊岐良牟登ikiramu to
6許許呂波母閇杼kokoro pa mopedo
7伊斗良牟登itoramu to
8許許呂波母閇杼kokoro pa mopedo
9母登弊波motopye pa
10岐美袁淤母比傅kimi wo omopide
11須恵幣波suwepye pa
12伊毛袁淤母比傅imwo wo omopide
13伊良那祁久iranakyeku
14曾許爾淤母比傅soko ni omopide
15加那志祁久kanasikyeku
16許許爾淤母比傅koko ni omopide
17伊岐良受曾久流ikirazu so kuru
18阿豆佐由美麻由美adusayumimayumi