IP-MAT 0@美豆多麻流 * IP-ADV IP-NMZ-OB1 PP-SBJ NP IP-REL NP-SBJ N L050128 PHON midu VB-ADC L031080a PHON tamaru 1@余佐美能伊気能 * PP NP PLN L052423 PHON-ON yosami P-CASE-GEN L000520 PHON no PP NP N L080321 PHON ike P-CASE-GEN L000520 PHON no 2@韋具比宇知賀 * N L050354 N L052496 PHON wi N L090100 PHON gupi N-DVB L030267b PHON uti P-CASE-GEN L000503 PHON ga 3@佐斯祁流斯良迩 * VB-ADN VB-STM L030805a PHON sasi VAX-MPST-ADN L000016 PHON kyeru VB-INF VB-STM L031967a PHON sira VAX-NEG-INF L000006a PHON ni 4@奴那波久理 * IP-ADV IP-NMZ-OB1 NP-SBJ N L051644 PHON nunapa IP-ADV VB-INF L030667a PHON kuri 5@波閇祁久斯良迩 * VB-NML VB-STM L031435a PHON pape VAX-SPST-NML L000015 PHON kyeku VB-INF VB-STM L031967a PHON sira VAX-NEG-INF L000006a PHON ni 6@和賀許許呂志叙 * IP-ADV PP-SBJ NP PP NP PRO-N L042057 PHON wa P-CASE-GEN L000503 PHON ga N L050037 PHON kokoro P-RES L000526a PHON si P-FOC L000527 PHON zo 7@伊夜袁許迩斯弖 * NP ADV L004014 PHON iya ADJ-GER ADJ-STM L052342 PHON woko COP-GER L031965 PHON nisite 8@伊麻叙久夜斯岐 * PP-ADV NP N L004025 PHON ima P-FOC L000527 PHON zo ADJ-ADN ADJ-STM L007100 PHON kuyasi ACP-ADN L000033 PHON ki ID KK.44
0美豆多麻流midu tamaru
1余佐美能伊気能yosami no ike no
2韋具比宇知賀wigupi uti ga
3佐斯祁流斯良迩sasikyeru sirani
4奴那波久理nunapa kuri
5波閇祁久斯良迩papekyeku sirani
6和賀許許呂志叙wa ga kokoro si zo
7伊夜袁許迩斯弖iya wokonisite
8伊麻叙久夜斯岐ima zo kuyasiki