multi-sentence IP-MAT 0@伊邪古杼母 * NP INTJ L051153 PHON iza NP N L050667 N L050028 PHON kwo SFX L001002 PHON domo 1@怒毘流都美迩 * IP-MAT IP-ADV PP-OB1 NP IP-REL PP NP PP NP IP-REL IP-PRP NP-OB1 N L050464 N L051650 PHON nwo N L050924 PHON biru VB-INF L031178a PHON tumi P-CONN L000551 PHON ni 2@比流都美迩 * IP-PRP NP-OB1 N L050924 PHON piru VB-INF L031178a PHON tumi P-CONN L000551 PHON ni 3@和賀由久美知能 * PP-SBJ NP PRO-N L042057 PHON wa P-CASE-GEN L000503 PHON ga VB-ADC L031840a PHON yuku N L050091 PHON miti P-CASE-GEN L000520 PHON no 4@迦具波斯 * IP-REL ADJ-CLS ADJ-STM L007071 N L050101 PHON ka ADJ-STM L007091 PHON gupasi ACP-CLS L000033 NULL * 5@波那多知婆那波 * N L050627 N L050083 PHON pana N L050150 PHON tatibana P-TOP L000522 PHON pa 6@本都延波 * IP-ADV PP-OB1 NP N L080145 ADJ-STM L051816 PHON potu N L052403 PHON ye P-TOP L000522 PHON pa 7@登理韋賀良斯 * NP-SBJ N L050970 PHON tori VB-INF VB-STM L031926a PHON wi VB-INF L030538a PHON garasi 8@志豆延波 * IP-ADV PP-OB1 NP N L051929 ADJ-STM L080147 PHON sidu N L052403 PHON ye P-TOP L000522 PHON pa 9@比登登理賀良斯 * NP-SBJ N L050046 PHON pito VB-INF VB-STM L031258a PHON tori VB-INF L030538a PHON garasi 10@美都具理能 * NP-PRD PP NP IP-EPT MK L090487 N L050357 NUM L002003 PHON mi CL L002015 PHON tu N L051047 PHON guri COP-ADI L031965 PHON no 12@那迦都延能 * N L050069 PHON naka P-CASE-GEN L000532 PHON tu N L052403 PHON ye COP-ADI L031965 PHON no 11@本都毛理 * N L051817 PHON potumwori 13@阿迦良袁登賣袁 * N ADJ-STM L004164 PHON akara N L050145 PHON wotomye P-CASE-ACC L000534 PHON wo 14@伊邪佐佐婆 * NP INTJ L051153 PHON iza VB-CND L030805a PHON sasaba 15@余良斯那 * ADJ-CLS ADJ-STM L007216 PHON yorasi ACP-CLS L000033 NULL * P-FNL-XCL L000550 PHON na ID KK.43
0伊邪古杼母iza kwodomo
1怒毘流都美迩nwobiru tumi ni
2比流都美迩piru tumi ni
3和賀由久美知能wa ga yuku miti no
4迦具波斯kagupasi
5波那多知婆那波panatatibana pa
6本都延波potuye pa
7登理韋賀良斯tori wigarasi
8志豆延波siduye pa
9比登登理賀良斯pito torigarasi
10美都具理能mitugurino
12那迦都延能naka tu ye no
11本都毛理potumwori
13阿迦良袁登賣袁akarawotomye wo
14伊邪佐佐婆iza sasaba
15余良斯那yorasi na