multi-sentence IP-MAT 0@許能迦迩夜 * PP NP PP NP PRO-N L042029 PHON ko P-CASE-GEN L000520 PHON no N L051203 PHON kani P-FOC L000537 PHON ya 1@伊豆久能迦迩 * NP-PRD PP NP WH-N L042007 PHON iduku P-CASE-GEN L000520 PHON no N L051203 PHON kani 2@毛毛豆多布 * IP-MAT NP IP-EPT MK-ADC L091030 NUM L002012 PHON mwomwo VB-ADC L031147a PHON dutapu 3@都奴賀能迦迩 * PP NP PLN L052207 PHON tunuga P-CASE-GEN L000520 PHON no N L051203 PHON kani 4@余許佐良布 * VB-ADC L031865a N L050094 PHON yoko VB-ADC L032083a PHON sarapu 5@伊豆久迩伊多流 * IP-MAT PP NP WH-N L042007 PHON iduku P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-ADC L030170a PHON itaru 6@伊知遅志麻 * IP-MAT NP IP-REL IP-ADV IP-ADV PP-OB1 NP CONJP NP PLN L051138 PHON itidisima 7@美志麻迩斗岐 * NP PLN L051481 PHON-ON misima P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-INF L031198a PHON twoki 8@美本杼理能 * IP-ADV IP-EPT MK-ADI L080215 N L080214 PHON mipodori COP-ADI L031965 PHON no 9@迦豆伎伊岐豆岐 * VB-INF VB-STM L030496a PHON kaduki VB-INF L030143a PHON ikiduki 10@志那陀由布 * PP-OB1 NP IP-EPT MK L091086 PHON sinadayupu 11@佐佐那美遅袁 * PLN L060193 PLN L090172 PHON-ON sasanami N L050091 PHON-ON di P-CASE-ACC L000534 PHON wo 12@須久須久登 * NP-ADV ADV L050734 PHON sukusukuto 13@和賀伊麻勢婆夜 * PP-SBJ NP PRO-N L042057 PHON wa P-CASE-GEN L000503 PHON ga VB-PRV L030206a PHON imaseba P-FOC L000537 PHON ya 14@許波多能 * PP-ADV NP PP NP PLN L090119 PHON-ON kopata P-CASE-GEN L000520 PHON no 15@美知迩 * N L050091 PHON miti P-CASE-DAT L000519 PHON ni 16@阿波志斯袁登賣 * VB-ADN VB-STM L030071a PHON apa VAX-RSP-STM L000009 PHON si VAX-SPST-ADN L000015 PHON si N L050145 PHON wotomye 17@宇斯呂傅波 * IP-MAT PP NP N L050741 N L052274 PHON usiro SFX L090409 PHON de P-TOP L000522 PHON pa 18@袁陀弖呂迦母 * NP-PRD N L050623 PFX L000060 PHON wo N L052109a PHON date P-FNL-MPH L000507 PHON rokamo 19@波那美波 * IP-MAT PP-SBJ NP N-DVB L090806 N L052492 PHON pa N-DVB L031304b PHON nami P-TOP L000522 PHON pa 20@志比比斯那須 * NP-PRD N N L090229 PHON sipi N L051785 PHON pisi COP-SEM L031965 PHON nasu 21@伊知比韋能 * IP-MAT PP-GOL-OB1 NP IP-REL IP-ARG IP-ADV IP-ADV PP-SBJ NP PP NP PP NP PLN L080338 PHON itipiwi P-CASE-GEN L000520 PHON no 22@和迩佐能迩袁 * N PLN L052312 PHON wani SFX L001008 PHON sa P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050126 PHON ni P-CASE-ACC L000534 PHON wo 23@波都迩波 * PP N L090515 ADJ-STM L051736 PHON patu N L050126 PHON ni P-TOP L000522 PHON pa 24@波陀阿可良気美 * NP-SBJ N L051696 PHON pada ADJ-INF ADJ-STM L007031 PHON akarake ACP-INF L000034 PHON mi 25@志波迩波 * IP-ADV PP-SBJ NP N L050401 N L050026 PHON si N L051717 PHON pani P-TOP L000522 PHON pa 26@迩具漏岐由恵 * ADJ-ADN L090516 N L050126 PHON ni ADJ-STM L007097 PHON gurwo ACP-ADN L000033 PHON ki P-CONN L000539 PHON yuwe 27@美都具理能 * IP-ADV PP-OB1 NP IP-EPT MK L090487 N L050357 NUM L002003 PHON mi CL L002015 PHON tu N L051047 PHON guri COP-ADI L031965 PHON no 28@曾能那迦都迩袁 * PP NP PRO-N L042040 PHON so P-CASE-GEN L000520 PHON no PP NP N L050069 PHON naka P-CASE-GEN L000532 PHON tu N L050126 PHON ni P-CASE-ACC L000534 PHON wo 29@加夫都久 * PP NP IP-REL NP-SBJ N L051159 PHON kabu VB-ADC L031132a PHON tuku 30@麻肥迩波阿弖受 * N L050490 PFX L000062 PHON ma N L050009a PHON pwi P-CASE-DAT L000519 PHON ni P-TOP L000522 PHON pa VB-IFC VB-STM L030050a PHON ate VAX-NEG-IFC L000006a PHON zu 31@麻用賀岐 * NP-OB1 N N L051436 PHON maywo N-DVB L030440b PHON gaki 32@許迩加岐多禮 * IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L050003b PHON ko COP-INF L031965 PHON ni VB-INF VB-STM L030441a PHON kaki VB-INF L031096a PHON tare 33@阿波志斯袁美那 * NP-PRD IP-REL VB-ADN VB-STM L030071a PHON apa VAX-RSP-STM L000009 PHON si VAX-SPST-ADN L000015 PHON si N L052346 PHON womina 34@迦母賀登 * NP-ADV PRO-ADV L042018a PHON ka P-FNL-OPT L000515 PHON moga P-COMP L000530 PHON to 35@和賀美斯古良 * IP-ARG NP IP-REL PP-SBJ NP PRO-N L042057 PHON wa P-CASE-GEN L000503 PHON ga VB-ADN VB-STM L031712a PHON mi VAX-SPST-ADN L000015 PHON si N N L050028 PHON kwo SFX L001003 PHON ra 36@迦久母賀登 * NP-ADV PRO-ADV L042020 PHON kaku P-FNL-OPT L000515 PHON moga P-COMP L000530 PHON to 37@阿賀美斯古迩 * PP-SBJ NP PRO-N L042054 PHON a P-CASE-GEN L000503 PHON ga VB-ADN VB-STM L031712a PHON mi VAX-SPST-ADN L000015 PHON si N L050028 PHON kwo P-CASE-DAT L000519 PHON ni 38@宇多多気陀迩 * NP N L052281 PHON utatakedani 39@牟迦比袁流迦母 * VB-INF L031721a PHON mukapi VB-PGS-ADN L031957a PHON woru P-FNL-MPH L000507 PHON kamo 40@伊蘇比袁流迦母 * IP-MAT VB-INF PFX L000030 PHON i VB-INF L030975a PHON swopi VB-PGS-ADN L031957a PHON woru P-FNL-MPH L000507 PHON kamo ID KK.42
0許能迦迩夜ko no kani ya
1伊豆久能迦迩iduku no kani
2毛毛豆多布mwomwodutapu
3都奴賀能迦迩tunuga no kani
4余許佐良布yokosarapu
5伊豆久迩伊多流iduku ni itaru
6伊知遅志麻itidisima
7美志麻迩斗岐misima ni twoki
8美本杼理能mipodorino
9迦豆伎伊岐豆岐kadukiikiduki
10志那陀由布sinadayupu
11佐佐那美遅袁sasanamidi wo
12須久須久登sukusukuto
13和賀伊麻勢婆夜wa ga imaseba ya
14許波多能kopata no
15美知迩miti ni
16阿波志斯袁登賣apasisi wotomye
17宇斯呂傅波usirode pa
18袁陀弖呂迦母wodate rokamo
19波那美波panami pa
20志比比斯那須sipipisi nasu
21伊知比韋能itipiwi no
22和迩佐能迩袁wanisa no ni wo
23波都迩波patuni pa
24波陀阿可良気美pada akarakemi
25志波迩波sipani pa
26迩具漏岐由恵nigurwoki yuwe
27美都具理能mitugurino
28曾能那迦都迩袁so no naka tu ni wo
29加夫都久kabu tuku
30麻肥迩波阿弖受mapwi ni pa atezu
31麻用賀岐maywogaki
32許迩加岐多禮koni kakitare
33阿波志斯袁美那apasisi womina
34迦母賀登ka moga to
35和賀美斯古良wa ga misi kwora
36迦久母賀登kaku moga to
37阿賀美斯古迩a ga misi kwo ni
38宇多多気陀迩utatakedani
39牟迦比袁流迦母mukapi woru kamo
40伊蘇比袁流迦母iswopi woru kamo