multi-sentence IP-MAT 0@許能美岐袁 * PP-SBJ NP IP-REL PP-OB1 NP PP NP PRO-N L042029 PHON ko P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050750 PFX-HON L000035 PHON mi N L052476 PHON ki P-CASE-ACC L000534 PHON wo 1@迦美祁牟比登波 * VB-ADC VB-STM L030525a PHON kami VAX-SPST-STM L000015 PHON kye VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu N L050046 PHON pito P-TOP L000522 PHON pa 2@曾能都豆美 * IP-ADV NP-OB1 PP NP PRO-N L042040 PHON so P-CASE-GEN L000520 PHON no N L052181 PHON tudumi 3@宇須迩多弖弖 * IP-ADV NP-PRD N L052559 PHON usu COP-INF L031965 PHON ni VB-GER L031044a PHON tatete 4@宇多比都都 * IP-ADV VB-CTT L030264a PHON utapitutu 5@迦美祁禮加母 * VB-EXC VB-STM L030525a PHON kami VAX-MPST-EXC L000016 PHON kyere P-FNL-MPH L000507 PHON kamo 6@麻比都都 * IP-MAT IP-ADV VB-CTT L031664a PHON mapitutu 7@迦美祁禮加母 * VB-EXC VB-STM L030525a PHON kami VAX-MPST-EXC L000016 PHON kyere P-FNL-MPH L000507 PHON kamo 8@許能美岐能 * CP-FINAL IP-SUB PP-SBJ NP PP NP PP NP PRO-N L042029 PHON ko P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050750 PFX-HON L000035 PHON mi N L052476 PHON ki P-CASE-GEN L000520 PHON no 9@美岐能 * N L050750 PFX-HON L000035 PHON mi N L052476 PHON ki P-CASE-GEN L000520 PHON no 10@阿夜迩宇多陀怒斯 * NP-ADV ADV L004062 PHON ayani ADJ-CLS ADV L080159 PHON uta ADJ-STM L007182 PHON danwosi ACP-CLS L000033 NULL * 11@佐佐 * NP-VOC INTJ L090170 PHON sasa ID KK.40
0許能美岐袁ko no miki wo
1迦美祁牟比登波kamikyemu pito pa
2曾能都豆美so no tudumi
3宇須迩多弖弖usu ni tatete
4宇多比都都utapitutu
5迦美祁禮加母kamikyere kamo
6麻比都都mapitutu
7迦美祁禮加母kamikyere kamo
8許能美岐能ko no miki no
9美岐能miki no
10阿夜迩宇多陀怒斯ayani utadanwosi
11佐佐sasa