multi-sentence IP-MAT 0@許能美岐波 * PP-SBJ NP PP NP PRO-N L042029 PHON ko P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050750 PFX-HON L000035 PHON mi N L052476 PHON ki P-TOP L000522 PHON pa 1@和賀美岐那良受 * NP-PRD PP NP PRO-N L042057 PHON wa P-CASE-GEN L000503 PHON ga N L050750 PFX-HON L000035 PHON mi N L052476 PHON ki COP-IFC COP-STM L031966 PHON nara VAX-NEG-IFC L000006a PHON zu 2@久志能加美 * IP-MAT NP-SBJ PP NP N L090103 PHON kusi P-CASE-GEN L000520 PHON no N L052531 PHON kami 3@登許余迩伊麻須 * PP NP N L090453 ADJ-STM L007194 PHON toko N L050040 PHON yo P-CASE-DAT L000519 PHON ni VB-ADC L030206a PHON imasu 4@伊波多多須 * CP-FINAL IP-SUB PP-OB1 NP IP-REL IP-ADV NP-OB1 PP NP IP-EPT MK-ADC L099999 N L050014 PHON ipa VB-ADC VB-STM L031043a PHON tata VAX-RSP-ADC L000009 PHON su 5@須久那美迦微能 * PEN L052009 PHON sukuna N PFX-HON L000035 PHON mi N L050005a PHON kamwi P-CASE-GEN L000520 PHON no 6@加牟菩岐 * N N L050005b PHON kamu N-DVB L031580b PHON poki 7@本岐玖流本斯 * VB-INF VB-STM L031580a PHON poki VB-INF L030672a PHON kuruposi 8@登余本岐 * IP-ADV NP-OB1 N ADJ-STM L004134 PHON toyo N-DVB L031580b PHON poki 9@本岐母登本斯 * VB-INF VB-STM L031580a PHON poki VB-INF L031764a PHON motoposi 10@麻都理許斯 * VB-ADN VB-STM L031649a PHON maturi VB-STM L030612a PHON ko VAX-SPST-ADN L000015 PHON si 11@美岐叙 * N L050750 PFX-HON L000035 PHON mi N L052476 PHON ki P-FOC L000527 PHON zo 12@阿佐受袁勢 * IP-ADV VB-IFC VB-STM L030037a PHON asa VAX-NEG-IFC L000006a PHON zu VB-IMP L031946a PHON wose 13@佐佐 * NP-VOC INTJ L090170 PHON sasa ID KK.39
0許能美岐波ko no miki pa
1和賀美岐那良受wa ga miki narazu
2久志能加美kusi no kami
3登許余迩伊麻須tokoyo ni imasu
4伊波多多須ipatatasu
5須久那美迦微能sukuna mikamwi no
6加牟菩岐kamupoki
7本岐玖流本斯pokikuruposi
8登余本岐toyopoki
9本岐母登本斯pokimotoposi
10麻都理許斯maturikosi
11美岐叙miki zo
12阿佐受袁勢asazu wose
13佐佐sasa