multi-sentence CP-FINAL IP-SUB 0@夜知富許能 * NP-VOC IP-REL NP-PRD PEN L080204 PHON yatipoko COP-ADI L031965 PHON no 1@迦微能美許登 * IP-REL NP-PRD N L050005a PHON kamwi COP-ADI L031965 PHON no N L080203 PHON mikoto 2@奴延久佐能 * IP-ADV NP-PRD N L050364 PHON nuyekusa COP-ADI L031965 PHON no 3@賣迩志阿禮婆 * NP-PRD N L050132 PHON mye COP-INF L031965 PHON ni P-RES L000526a PHON si VB-PRV L030125a PHON areba 4@和何許許呂 * IP-ADV NP-SBJ PP NP PRO-N L042057 PHON wa P-CASE-GEN L000503 PHON ga N L050037 PHON kokoro 5@宇良須能登理叙 * NP-PRD PP NP N L050575 PHON urasu P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050970 PHON tori P-FOC L000527 PHON zo 6@伊麻許曾婆 * IP-MAT PP-ADV NP N L004025 PHON ima P-FOC L000510 PHON koso P-TOP L000522 PHON pa 7@和杼理迩阿良米 * NP-PRD N L050687 PRO-N L042057 PHON wa N L050970 PHON dori COP-INF L031965 PHON ni VB-EXC VB-STM L030125a PHON ara VAX-CJR-EXC L000002 PHON me 8@能知波 * IP-MAT IP-ADV PP-ADV NP N L004087 PHON noti P-TOP L000522 PHON pa 9@那杼理爾阿良牟遠 * NP-PRD N L050675 PRO-N L042055 PHON na N L050970 PHON dori COP-INF L031965 PHON ni VB-ADC VB-STM L030125a PHON ara VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu P-CONN L000552 PHON wo 10@伊能知波 * PP-OB1 NP N L051102 PHON inoti P-TOP L000522 PHON pa 11@那志勢婆多麻比曾 * VB CFX-PHB L000037 PHON na VB-STM L030861a PHON sise VB-STM L031077a PHON tamapi CFX-PHB L000037 PHON so 12@伊斯多布夜 * IP-MAT NP IP-REL N L051131 PHON isitapuya 13@阿麻波世豆迦比 * N L090616 N L090615 PHON amapase N L080098 PHON dukapi 14@許登能 * PP NP PP NP N L050148 PHON koto P-CASE-GEN L000520 PHON no 15@加多理碁登母 * N L050323 N-DVB L030492b PHON katari N L050148 PHON goto P-TOP L000514 PHON mo 16@許遠婆 * PP NP PRO-N L042029 PHON ko P-CASE-ACC L000536 PHON woba 17@阿遠夜麻迩 * IP-MAT IP-ADV PP NP N ADJ-STM L007042 PHON awo N L050034 PHON yama P-CASE-DAT L000519 PHON ni 18@比賀迦久良婆 * PP-SBJ NP N L050090 PHON pi P-CASE-GEN L000503 PHON ga VB-CND L030448a PHON kakuraba 19@奴婆多麻能 * PP NP IP-EPT MK-ADI L091019 N L090444 PHON nubatama COP-ADI L031965 PHON no 20@用波伊傅那牟 * N L050039 PHON ywo P-TOP L000522 PHON pa VB-ADC VB-STM L030172a PHON ide VAX-PRF-STM L000018 PHON na VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu 21@阿佐比能 * IP-ADV IP-ADV NP-PRD N L050448 N L050139 PHON asa N L050090 PHON pi COP-ADI L031965 PHON no 22@恵美佐迦延岐弖 * IP-ADV VB-STM L031932a VB-STM L031934a PHON wemi VB-INF L030768a PHON sakaye VB-GER L030612a PHON kite 23@多久豆怒能 * IP-MAT IP-ADV NP IP-REL IP-EPT MK-ADI L052071 N L050986 PHON takudunwo COP-ADI L031965 PHON no 24@斯路岐多陀牟岐 * ADJ-ADN ADJ-STM L007006b PHON sirwo ACP-ADN L000033 PHON ki N L052054 PHON tadamuki 25@阿和由岐能 * PP-OB1 NP IP-REL IP-EPT MK-ADI L099999 N N L052555 PHON awa N L050075 PHON yuki COP-ADI L031965 PHON no 26@和加夜流牟泥遠 * VB-ADC L031896a PHON wakayaru N L050131a PHON mune P-CASE-ACC L000534 PHON wo 27@曾陀多岐 * VB-INF L030968a PHON sodataki 28@多多岐麻那賀理 * IP-ADV VB-INF VB-STM L031019a PHON tadaki VB-INF L031655a PHON managari 29@麻多麻傅 * IP-ADV NP N L050635 PFX L000062 PHON ma N L050633 N L052078 PHON tama N L050012a PHON de 30@多麻傅佐斯麻岐 * NP-OB1 N L050633 N L052078 PHON tama N L050012a PHON de VB-INF PFX L090176 PHON sasi VB-INF L031618a PHON maki 31@毛毛那賀爾 * NP-ADV ADV L080269 N L051555 PHON mwomwo ADJ-STM L007007 PHON naga COP-INF L031965 PHON ni 32@伊波那佐牟遠 * IP-ADV PP-OB1 NP N L050103 PHON i P-TOP L000522 PHON pa VB-ADC VB-STM L031280a PHON nasa VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu P-CONN L000552 PHON wo 33@阿夜爾 * NP-ADV ADV L004062 PHON ayani 34@那古斐岐許志 * VB-INF PFX-PHB L000036 PHON na VB-STM L030731a PHON kwopwi VB-INF L030568a PHON kikosi 35@夜知富許能 * IP-MAT PP NP NP IP-REL NP-PRD PEN L080204 PHON yatipoko COP-ADI L031965 PHON no 36@迦微能美許登 * IP-REL NP-PRD N L050005a PHON kamwi COP-ADI L031965 PHON no N L080203 PHON mikoto 37@許登能 * PP NP N L050148 PHON koto P-CASE-GEN L000520 PHON no 38@迦多理碁登母 * N L050323 N-DVB L030492b PHON katari N L050148 PHON goto P-TOP L000514 PHON mo 39@許遠婆 * PP-OB1 NP PRO-N L042029 PHON ko P-CASE-ACC L000536 PHON woba ID KK.3
0夜知富許能yatipoko no
1迦微能美許登kamwi no mikoto
2奴延久佐能nuyekusa no
3賣迩志阿禮婆mye ni si areba
4和何許許呂wa ga kokoro
5宇良須能登理叙urasu no tori zo
6伊麻許曾婆ima koso pa
7和杼理迩阿良米wadori ni arame
8能知波noti pa
9那杼理爾阿良牟遠nadori ni aramu wo
10伊能知波inoti pa
11那志勢婆多麻比曾nasisetamapiso
12伊斯多布夜isitapuya
13阿麻波世豆迦比amapasedukapi
14許登能koto no
15加多理碁登母katarigoto mo
16許遠婆ko woba
17阿遠夜麻迩awoyama ni
18比賀迦久良婆pi ga kakuraba
19奴婆多麻能nubatamano
20用波伊傅那牟ywo pa idenamu
21阿佐比能asapi no
22恵美佐迦延岐弖wemisakaye kite
23多久豆怒能takudunwono
24斯路岐多陀牟岐sirwoki tadamuki
25阿和由岐能awayukino
26和加夜流牟泥遠wakayaru mune wo
27曾陀多岐sodataki
28多多岐麻那賀理tadakimanagari
29麻多麻傅matamade
30多麻傅佐斯麻岐tamade sasimaki
31毛毛那賀爾mwomwonagani
32伊波那佐牟遠i pa nasamu wo
33阿夜爾ayani
34那古斐岐許志nakwopwikikosi
35夜知富許能yatipoko no
36迦微能美許登kamwi no mikoto
37許登能koto no
38迦多理碁登母katarigoto mo
39許遠婆ko woba