CP-FINAL IP-SUB 0@袁波理迩 * NP-VOC IP-REL PP NP IP-REL PP-GOL-OB1 NP N-DVB L031953b PHON wopari P-CASE-DAT L000519 PHON ni 1@多陀迩牟迦弊流 * IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L004003b PHON tada COP-INF L031965 PHON ni VB-ADN VB-STM L031721a PHON mukap VAX-STV-ADN L000024 PHON yeru 2@袁都能佐岐那流 * PP NP PLN L052369 PHON wotu P-CASE-GEN L000520 PHON no N L052505 PHON saki P-CASE-DAT L000519 PHON n VB-ADN L030125a PHON aru 3@比登都麻都 * NP N NUM L002001 PHON pito CL L002015 PHON tu N L050158 PHON matu 4@阿勢袁比登都麻都 * PP-OB1 NP N L080054 PHON ase P-CASE-ACC L000534 PHON wo IP-MAT NP NP N NUM L002001 PHON pito CL L002015 PHON tu N L050158 PHON matu 5@比登迩阿理勢婆 * NP-PRD N L050046 PHON pito COP-INF L031965 PHON ni VB-CND VB-STM L030125a PHON ari VAX-SPST-CND L000015 PHON seba 6@多知波気麻斯袁 * IP-ADV NP-OB1 N L052508 PHON tati VB-ADC VB-STM L031402a PHON pake VAX-SJV-ADC L000004 PHON masi P-CONN L000552 PHON wo 7@岐奴岐勢麻斯袁 * IP-ADV NP-OB1 N L051269 PHON kinu VB-ADC VB-STM L030575a PHON kise VAX-SJV-ADC L000004 PHON masi P-CONN L000552 PHON wo 8@比登都麻都 * NP-VOC NP N NUM L002001 PHON pito CL L002015 PHON tu N L050158 PHON matu 9@阿勢袁 * PP NP N L080054 PHON ase P-INTJ L000535 PHON wo ID KK.29
0袁波理迩wopari ni
1多陀迩牟迦弊流tadani mukapyeru
2袁都能佐岐那流wotu no saki n aru
3比登都麻都pitotu matu
4阿勢袁比登都麻都ase wo pitotu matu
5比登迩阿理勢婆pito ni ariseba
6多知波気麻斯袁tati pakemasi wo
7岐奴岐勢麻斯袁kinu kisemasi wo
8比登都麻都pitotu matu
9阿勢袁ase wo