IP-MAT 0@美麻紀伊理毘古波夜 * IP-MAT PP NP PEN L090094 PHON mimakwiiribikwo P-TOP L000522 PHON pa P-FOC L000537 PHON ya 1@美麻紀伊理毘古波夜 * IP-MAT PP NP PEN L090094 PHON mimakwiiribikwo P-TOP L000522 PHON pa P-FOC L000537 PHON ya 2@意能賀袁袁 * IP-ADV IP-NMZ-OB1 IP-ADV PP-OB1 NP PP NP PRO-N L042074 PHON ono P-CASE-GEN L000503 PHON ga N L050117 PHON wo P-CASE-ACC L000534 PHON wo 3@奴須美斯勢牟登 * VB-ADC VB-STM L031348a PHON nusumi VB-STM L030861a PHON sise VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu P-COMP L000530 PHON to 4@斯理都斗用 * IP-ADV PP NP PP NP N L050118 PHON siri P-CASE-GEN L000532 PHON tu N L090263 PHON two P-CASE-ABL L000540b PHON ywo 5@伊由岐多賀比 * VB-INF PFX L000030 PHON i VB-STM L031840a PHON yuki VB-INF L030994a PHON tagapi 6@麻弊都斗用 * IP-ADV PP NP PP NP N L050052 PHON mapye P-CASE-GEN L000532 PHON tu N L090263 PHON two P-CASE-ABL L000540b PHON ywo 7@伊由岐多賀比 * VB-INF PFX L000030 PHON i VB-STM L031840a PHON yuki VB-INF L030994a PHON tagapi 8@宇迦迦波久 * VB-NML L030231a PHON ukagapaku 9@斯良爾登 * VB-GER VB-STM L031967a PHON sira VAX-NEG-GER L000006a PHON nito 10@美麻紀伊理毘古波夜 * IP-MAT PP NP PEN L090094 PHON mimakwiiribikwo P-TOP L000522 PHON pa P-FOC L000537 PHON ya ID KK.22
0美麻紀伊理毘古波夜mimakwiiribikwo pa ya
1美麻紀伊理毘古波夜mimakwiiribikwo pa ya
2意能賀袁袁ono ga wo wo
3奴須美斯勢牟登nusumisisemu to
4斯理都斗用siri tu two ywo
5伊由岐多賀比iyukitagapi
6麻弊都斗用mapye tu two ywo
7伊由岐多賀比iyukitagapi
8宇迦迦波久ukagapaku
9斯良爾登siranito
10美麻紀伊理毘古波夜mimakwiiribikwo pa ya