multi-sentence IP-MAT 0@夜知富許能 * PP-SBJ NP IP-REL NP-PRD PEN L080204 PHON yatipoko COP-ADI L031965 PHON no 1@迦微能美許登波 * IP-REL NP-PRD N L050005a PHON kamwi COP-ADI L031965 PHON no N L080203 PHON mikoto P-TOP L000522 PHON pa 2@夜斯麻久爾 * IP-ADV NP N L050548 NUM L002008 PHON ya N L050078 PHON sima N L051337 PHON kuni 3@都麻麻岐迦泥弖 * NP-OB1 N L050120 PHON tuma VB-GER VB-STM L031618a PHON maki VB-GER L030505a PHON kanete 4@登富登富斯 * IP-ADV PP-OB1 NP IP-REL ADJ-CLS ADJ-STM L007196 PHON topodoposi ACP-CLS L000033 NULL * 5@故志能久迩迩 * N PLN L052562 PHON-ON kwosi COP-ADI L031965 PHON no N L051337 PHON kuni P-CASE-DAT L000519 PHON ni 6@佐加志賣遠 * IP-ADV CONJP IP-ADV PP-OB1 NP IP-REL ADJ-CLS ADJ-STM L007156 PHON sakasi ACP-CLS L000033 NULL * N L050132 PHON mye P-CASE-ACC L000534 PHON wo 7@阿理登岐加志弖 * IP-ARG VB-IFC L030125a PHON ari P-COMP L000530 PHON to VB-GER VB-STM L030565a PHON kika VAX-RSP-GER L000009 PHON site IP-ADV 8@久波志賣遠 * PP-MPT-OB1 NP IP-REL ADJ-CLS ADJ-STM L007091 PHON kupasi ACP-CLS L000033 NULL * N L050132 PHON mye P-CASE-ACC L000534 PHON wo 9@阿理登伎許志弖 * IP-ARG VB-IFC L030125a PHON ari P-COMP L000530 PHON to VB-GER L030568a PHON kikosite 10@佐用婆比爾 * IP-ADV IP-PRP VB-INF PFX L000040 PHON sa VB-INF L031879a PHON ywobapi P-CONN L000551 PHON ni 11@阿理多多斯 * VB-INF PFX-STV L000026 PHON ari VB-STM L031043a PHON tata VAX-RSP-INF L000009 PHON si 12@用婆比迩 * IP-PRP VB-INF L031879a PHON ywobapi P-CONN L000551 PHON ni 13@阿理加用婆勢 * VB-EXC PFX-STV L000026 PHON ari VB-STM L030536a PHON kaywopa VAX-RSP-EXC L000009 PHON se 14@多知賀遠母 * IP-MAT IP-ADV PP-OB1 NP PP NP N L052508 PHON tati P-CASE-GEN L000503 PHON ga N L050117 PHON wo P-TOP L000514 PHON mo 15@伊麻陀登迦受弖 * NP-ADV ADV L004005 PHON imada VB-GER VB-STM L031199a PHON toka VAX-NEG-GER L000006a PHON zute 16@淤須比遠母 * IP-ADV PP-OB1 NP N L051688 PHON osupi P-CASE-ACC L000534 PHON wo P-TOP L000514 PHON mo 17@伊麻陀登加泥婆 * NP-ADV ADV L004005 PHON imada VB-PRV VB-STM L031199a PHON toka VAX-NEG-PRV L000006a PHON neba 18@遠登賣能 * IP-ADV PP-OB1 NP IP-REL PP-SBJ NP N L050145 PHON wotomye P-CASE-GEN L000520 PHON no 19@那須夜伊多斗遠 * VB-ADC L031280a PHON nasu P-FOC L000537 PHON ya N L050648 PHON itatwo P-CASE-ACC L000534 PHON wo 20@淤曾夫良比 * VB-INF L032055a PHON osoburapi 21@和何多多勢禮婆 * IP-ADV PP-SBJ NP PRO-N L042057 PHON wa P-CASE-GEN L000503 PHON ga VB-PRV VB-STM L031043a PHON tata VAX-RSP-STM L000009 PHON s VAX-STV-PRV L000024 PHON ereba 22@比許豆良比 * IP-ADV VB-INF L032056a PHON pikodurapi 23@和何多多勢禮婆 * IP-ADV PP-SBJ NP PRO-N L042057 PHON wa P-CASE-GEN L000503 PHON ga VB-PRV VB-STM L031043a PHON tata VAX-RSP-STM L000009 PHON s VAX-STV-PRV L000024 PHON ereba 24@阿遠夜麻迩 * PP NP N ADJ-STM L007042 PHON awo N L050034 PHON yama P-CASE-DAT L000519 PHON ni 25@奴延波那伎奴 * PP-SBJ NP N L050179 PHON nuye P-TOP L000522 PHON pa VB-CLS VB-STM L031267a PHON naki VAX-PRF-CLS L000018 PHON nu 26@佐怒都登理 * IP-MAT PP NP IP-EPT N PFX L000061 PHON sa MK L090569 N L090566 N L051650 PHON nwo P-CASE-GEN L000532 PHON tu N L050970 PHON tori 27@岐芸斯波登與牟 * N L050180 PHON kigisi P-TOP L000522 PHON pa VB-ADC L031245a PHON toyomu 28@爾波都登理 * IP-MAT PP NP IP-EPT MK N L051615 PHON nipa P-CASE-GEN L000532 PHON tu N L050970 PHON tori 29@迦祁波那久 * N L051184 PHON kakye P-TOP L000522 PHON pa VB-ADC L031267a PHON naku 30@宇禮多久母 * IP-MAT NP-PRD IP-REL IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L007204 PHON ureta ACP-INF L000033 PHON ku P-TOP L000514 PHON mo 31@那久那留登理加 * VB-ADC L031267a PHON naku XTN-ADN L000804 PHON naru N L050970 PHON tori P-FOC L000506 PHON ka 32@許能登理母 * IP-MAT PP-OB1 NP PP NP PRO-N L042029 PHON ko P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050970 PHON tori P-TOP L000514 PHON mo 33@宇知夜米許世泥 * VB-OPT PFX-MPH L000043 PHON uti VB-STM L031819a PHON yame VB-OPT L031964a PHON kosene 34@伊斯多布夜 * IP-MAT PP NP NP IP-EPT MK L051131 PHON isitapuya 35@阿麻波勢豆加比 * N L090616 N L090615 PHON amapase N L080098 PHON dukapi 36@許登能 * PP NP N L050148 PHON koto P-CASE-GEN L000520 PHON no 37@加多理其登母 * N L050323 N-DVB L030492b PHON katari N L050148 PHON goto P-TOP L000514 PHON mo 38@許遠婆 * PP-OB1 NP PRO-N L042029 PHON ko P-CASE-ACC L000536 PHON woba ID KK.2
0夜知富許能yatipoko no
1迦微能美許登波kamwi no mikoto pa
2夜斯麻久爾yasima kuni
3都麻麻岐迦泥弖tuma makikanete
4登富登富斯topodoposi
5故志能久迩迩kwosinokuni ni
6佐加志賣遠sakasi mye wo
7阿理登岐加志弖ari to kikasite
8久波志賣遠kupasi mye wo
9阿理登伎許志弖ari to kikosite
10佐用婆比爾saywobapi ni
11阿理多多斯aritatasi
12用婆比迩ywobapi ni
13阿理加用婆勢arikaywopase
14多知賀遠母tati ga wo mo
15伊麻陀登迦受弖imada tokazute
16淤須比遠母osupi wo mo
17伊麻陀登加泥婆imada tokaneba
18遠登賣能wotomye no
19那須夜伊多斗遠nasu ya itatwo wo
20淤曾夫良比osoburapi
21和何多多勢禮婆wa ga tatasereba
22比許豆良比pikodurapi
23和何多多勢禮婆wa ga tatasereba
24阿遠夜麻迩awoyama ni
25奴延波那伎奴nuye pa nakinu
26佐怒都登理sanwotutori
27岐芸斯波登與牟kigisi pa toyomu
28爾波都登理nipatutori
29迦祁波那久kakye pa naku
30宇禮多久母uretaku mo
31那久那留登理加naku naru tori ka
32許能登理母ko no tori mo
33宇知夜米許世泥utiyamekosene
34伊斯多布夜isitapuya
35阿麻波勢豆加比amapasedukapi
36許登能koto no
37加多理其登母katarigoto mo
38許遠婆ko woba