multi-sentence IP-MAT 0@多多那米弖 * IP-ADV PP NP PP NP IP-EPT MK L080363 N L052109b PHON tata VB-GER L031305a PHON namete 1@伊那佐能夜麻能 * PLN L051098 PHON inasa P-CASE-GEN L000520 PHON no PP NP N L050034 PHON yama P-CASE-GEN L000520 PHON no 2@許能麻用母 * N L090649 N L050003b PHON ko P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050095 PHON ma P-CASE-ABL L000540b PHON ywo P-TOP L000514 PHON mo 3@伊由岐麻毛良比 * VB-INF PFX L000030 PHON i VB-STM L031840a PHON yuki VB-INF L031666a PHON mamworapi 4@多多加閇婆 * VB-PRV L031018a PHON tatakapeba 5@和禮波夜恵奴 * PP NP PRO-N L042059 PHON ware P-TOP L000522 PHON pa P-INTJ L000538 PHON ya VB-CLS VB-STM L030230a PHON we VAX-PRF-CLS L000018 PHON nu 6@志麻都登理 * IP-MAT NP-SBJ PP NP IP-EPT MK L090476 N L050078 PHON sima P-CASE-GEN L000532 PHON tu N L050970 PHON tori 7@宇加比賀登母 * N L052240 N L050156 PHON u N-DVB L030510b PHON kapi P-CASE-GEN L000503 PHON ga N L050968 PHON tomo 8@伊麻須気爾許泥 * NP-ADV N L004025 PHON ima IP-PRP VB-INF L030925a PHON suke P-CONN L000551 PHON ni VB-OPT L030612a PHON kone ID KK.14
0多多那米弖tatanamete
1伊那佐能夜麻能inasa no yama no
2許能麻用母konoma ywo mo
3伊由岐麻毛良比iyukimamworapi
4多多加閇婆tatakapeba
5和禮波夜恵奴ware pa ya wenu
6志麻都登理simatutori
7宇加比賀登母ukapi ga tomo
8伊麻須気爾許泥ima suke ni kone