multi-sentence IP-MAT 0@美都美都斯 * PP NP PP NP PP NP IP-EPT MK L051487 PHON mitumitusi 1@久米能古良賀 * PEN L051335 PHON kume P-CASE-GEN L000520 PHON no N N L050028 PHON kwo SFX L001003 PHON ra P-CASE-GEN L000503 PHON ga 2@阿波布爾波 * N L050502 PHON apapu P-CASE-DAT L000519 PHON ni P-TOP L000522 PHON pa 3@賀美良比登母登 * NP-SBJ N L051190 PHON kamira NP-QFR N NUM L002001 PHON pito CL L002035 PHON moto 4@曾泥賀母登 * IP-MAT IP-ADV NP-OB1 PP NP NP PRO-N L042040 PHON so SFX L080029 PHON ne P-CASE-GEN L000503 PHON ga N L051520 PHON moto 5@曾泥米都那芸弖 * IP-ADV NP-OB1 NP PRO-N L042040 PHON so NP CONJP NP N L050036 PHON ne NP N L080218 PHON me VB-GER L031163a PHON tunagite 6@宇知弖志夜麻牟 * VB-GER L030267a PHON utite P-RES L000526a PHON si VB-ADC VB-STM L031818a PHON yama VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu ID KK.11
0美都美都斯mitumitusi
1久米能古良賀kume no kwora ga
2阿波布爾波apapu ni pa
3賀美良比登母登kamira pitomoto
4曾泥賀母登so ne ga moto
5曾泥米都那芸弖so ne me tunagite
6宇知弖志夜麻牟utite si yamamu