IP-MAT 0@意富岐美能 * IP-ADV PP-SBJ NP PP NP N L050267 ADJ-STM L007009a PHON opo N L004266 PHON kimi P-CASE-GEN L000520 PHON no 1@許許呂袁由良美 * N L050037 PHON kokoro P-CASE-ACC L000534 PHON wo ADJ-INF ADJ-STM L007220 PHON yura ACP-INF L000034 PHON mi 2@淤美能古能 * NP PP NP IP-REL NP N L051665 PHON omi COP-ADI L031965 PHON no N L050028 PHON kwo P-CASE-GEN L000520 PHON no 3@夜弊能斯婆加岐 * IP-REL NP-PRD N L050444 NUM L002008 PHON ya CL L002034 PHON pye COP-ADI L031965 PHON no N L050209 N L051919 PHON siba N L050141 PHON kaki 4@伊理多多受阿理 * VB-IFC VB-STM L030218a VB-STM L030220a PHON iri VB-STM L031043a PHON tata VAX-NEG-IFC L000006a PHON zu VB-IFC L030125a PHON ari ID KK.107
0意富岐美能opokimi no
1許許呂袁由良美kokoro wo yurami
2淤美能古能omi no kwo no
3夜弊能斯婆加岐yapye no sibakaki
4伊理多多受阿理iritatazu ari