multi-sentence IP-MAT 0@美那曾曾久 * NP-SBJ IP-REL NP-PRD IP-EPT MK-ADC L080210 N L050092 PHON mina VB-ADC L030966a PHON sosoku 1@淤美能袁登賣 * N L051665 PHON omi COP-ADI L031965 PHON no N L050145 PHON wotomye 2@本陀理登良須母 * NP-OB1 N L050954 PHON podari VB-ADC VB-STM L031258a PHON tora VAX-RSP-ADC L000009 PHON su P-TOP L000514 PHON mo 3@本陀理斗理 * IP-MAT NP-OB1 N L050954 PHON podari VB-IMP L031258a PHON twori 4@加多久斗良勢 * IP-MAT IP-ADV ADJ-INF ADJ-STM L007001 PHON kata ACP-INF L000033 PHON ku VB-IMP VB-STM L031258a PHON twora VAX-RSP-IMP L000009 PHON se 5@斯多賀多久 * CP-FINAL IP-SUB IP-ADV ADJ-INF N L050026 PHON sita ADJ-STM L007001 PHON gata ACP-INF L000033 PHON ku 6@夜賀多久斗良勢 * IP-ADV ADJ-INF ADV L004014 PHON ya ADJ-STM L007001 PHON gata ACP-INF L000033 PHON ku VB-IMP VB-STM L031258a PHON twora VAX-RSP-IMP L000009 PHON se 7@本陀理斗良須古 * NP IP-REL NP-OB1 N L050954 PHON podari VB-ADC VB-STM L031258a PHON twora VAX-RSP-ADC L000009 PHON su N L050028 PHON kwo ID KK.103
0美那曾曾久minasosoku
1淤美能袁登賣omi no wotomye
2本陀理登良須母podari torasu mo
3本陀理斗理podari twori
4加多久斗良勢kataku tworase
5斯多賀多久sitagataku
6夜賀多久斗良勢yagataku tworase
7本陀理斗良須古podari tworasu kwo