multi-sentence CP-FINAL IP-SUB 0@毛毛志紀能 * PP NP IP-EPT MK L091018 NUM L002012 PHON mwomwo N-DVB L030850b PHON siki P-CASE-GEN L000520 PHON no 1@淤富美夜比登波 * N L050469 ADJ-STM L007009a PHON opo N L050018 PHON miya N L050046 PHON pito P-TOP L000522 PHON pa 2@宇豆良登理 * IP-ADV NP N N L052239 PHON udura N L050970 PHON tori 3@比禮登理加気弖 * NP-OB1 N L051779 PHON pire VB-GER VB-STM L031258a PHON tori VB-GER L030443a PHON kakete 4@麻那婆志良 * IP-ADV NP-ADV N L050415 ADJ-STM L051405 PHON mana N L051730 PHON basira 5@袁由岐阿閇 * NP-SBJ N L052502 PHON wo VB-INF VB-STM L031840a PHON yuki VB-INF L030072a PHON ape 6@爾波須受米 * IP-ADV NP-SBJ N L050590 N L051615 PHON nipa N L052040 PHON suzume 7@宇受須麻理韋弖 * VB-GER VB-STM L030255a PHON uzusumari VB-GER L031926a PHON wite 8@祁布母加母 * PP NP N L051388 PHON kyepu P-TOP L000514 PHON mo P-FOC L000506 PHON ka P-TOP L000514 PHON mo 9@佐加美豆久良斯 * VB-ADC L030766a N L050073b PHON saka VB-ADC L031699a PHON miduku XTN-CLS L000806 PHON rasi 10@多加比加流 * NP PP NP IP-EPT MK L091049 ADJ-STM L007005 PHON taka VB-ADC L031464a PHON pikaru 11@比能美夜比登 * N L050090 PHON pi P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050484 N L050018 PHON miya N L050046 PHON pito 12@許登能 * IP-MAT PP NP PP NP N L050148 PHON koto P-CASE-GEN L000520 PHON no 13@加多理碁登母 * N L050323 N-DVB L030492b PHON katari N L050148 PHON goto P-TOP L000514 PHON mo 14@許袁婆 * PP-OB1 NP PRO-N L042029 PHON ko P-CASE-ACC L000536 PHON woba ID KK.102
0毛毛志紀能mwomwosikino
1淤富美夜比登波opomiyapito pa
2宇豆良登理uduratori
3比禮登理加気弖pire torikakete
4麻那婆志良manabasira
5袁由岐阿閇wo yukiape
6爾波須受米nipasuzume
7宇受須麻理韋弖uzusumariwite
8祁布母加母kyepu mo ka mo
9佐加美豆久良斯sakamiduku rasi
10多加比加流takapikaru
11比能美夜比登pi no miyapito
12許登能koto no
13加多理碁登母katarigoto mo
14許袁婆ko woba