multi-sentence IP-MAT 0@夜麻登能 * NP IP-REL NP IP-REL PP NP PP NP PLN L052386 PHON-ON yamato P-CASE-GEN L000520 PHON no 1@許能多気知爾 * PP NP PRO-N L042029 PHON ko P-CASE-GEN L000520 PHON no N L052069 PHON taketi P-CASE-DAT L000519 PHON ni 2@古陀加流 * VB-ADC PFX L000063 PHON kwo VB-ADC L030997a PHON dakaru 3@伊知能都加佐 * PP NP N L051137 PHON iti P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050975 PHON tukasa 4@爾比那閇夜爾 * PP NP N L090521 N L052556 ADJ-STM L007128 PHON nipi N L052557 PHON nape N L050182 PHON ya P-CASE-DAT L000519 PHON ni 5@淤斐陀弖流 * VB-ADN VB-STM L030374a PHON opwi VB-STM L031043a PHON dat VAX-STV-ADN L000024 PHON eru 6@波毘呂 * N ADJ-STM L050463 N L052480 PHON pa ADJ-STM L007146 PHON biro 7@由都麻都婆岐 * N L050695 ADJ-STM L052432 PHON yu COP-ADN L031968 PHON tu PFX L000062 PHON ma N L050172 PHON tubaki 8@曾賀波能 * IP-ADV IP-ADV NP-PRD PP NP PRO-N L042040 PHON so P-CASE-GEN L000503 PHON ga N L052480 PHON pa COP-ADI L031965 PHON no 9@比呂理伊麻志 * VB-INF VB-STM L031508a PHON pirori VB-INF L030206a PHON imasi 10@曾能波那能 * PP-SBJ NP PP NP PRO-N L042040 PHON so P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050083 PHON pana P-CASE-GEN L000520 PHON no 11@弖理伊麻須 * VB-ADC VB-STM L031193a PHON teri VB-ADC L030206a PHON imasu 12@多加比迦流 * IP-MAT PP NP IP-EPT MK L091049 ADJ-STM L007005 PHON taka VB-ADC L031464a PHON pikaru 13@比能美古爾 * N L090735 N L050090 PHON pi P-CASE-GEN L000520 PHON no N L051453 PFX-HON L000035 PHON mi N L050028 PHON kwo P-CASE-DAT L000519 PHON ni 14@登余美岐 * NP N ADJ-STM L004134 PHON toyo PFX-HON L000035 PHON mi N L052476 PHON ki 15@多弖麻都良勢 * VB-IMP VB-STM L031049a VB-STM L031044a PHON tate VB-STM L031649a PHON matura VAX-RSP-IMP L000009 PHON se 16@許登能 * IP-MAT PP NP PP NP N L050148 PHON koto P-CASE-GEN L000520 PHON no 17@加多理碁登母 * N L050323 N-DVB L030492b PHON katari N L050148 PHON goto P-TOP L000514 PHON mo 18@許袁婆 * PP-OB1 NP PRO-N L042029 PHON ko P-CASE-ACC L000536 PHON woba ID KK.101
0夜麻登能yamato no
1許能多気知爾ko no taketi ni
2古陀加流kwodakaru
3伊知能都加佐iti no tukasa
4爾比那閇夜爾nipinapeya ni
5淤斐陀弖流opwidateru
6波毘呂>
7由都麻都婆岐pabiroyutumatubaki
8曾賀波能so ga pa no
9比呂理伊麻志piroriimasi
10曾能波那能so no pana no
11弖理伊麻須teriimasu
12多加比迦流takapikaru
13比能美古爾pinomikwo ni
14登余美岐toyomiki
15多弖麻都良勢tatematurase
16許登能koto no
17加多理碁登母katarigoto mo
18許袁婆ko woba