CP-FINAL IP-SUB 0@夜久毛多都 * NP NP IP-EPT MK-ADC L091004 NUM L002008 PHON ya N L050115 PHON kumwo VB-ADC L031043a PHON tatu 1@伊豆毛夜弊賀岐 * PLN L051066 PHON-ON idumwo N L050211 NUM L002008 PHON ya CL L002034 PHON pye N L050141 PHON gaki 2@都麻碁微爾 * IP-PRP VB-INF N L050120 PHON tuma VB-INF L030741a PHON gomwi P-CONN L000551 PHON ni 3@夜弊賀岐都久流 * NP-OB1 N L050211 NUM L002008 PHON ya CL L002034 PHON pye N L050141 PHON gaki VB-ADC L031144a PHON tukuru 4@曾能夜弊賀岐袁 * PP-OB1 NP PP NP PRO-N L042040 PHON so P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050211 NUM L002008 PHON ya CL L002034 PHON pye N L050141 PHON gaki P-CASE-ACC L000534 PHON wo ID KK.1
0夜久毛多都yakumwotatu
1伊豆毛夜弊賀岐idumwo yapyegaki
2都麻碁微爾tumagomwi ni
3夜弊賀岐都久流yapyegaki tukuru
4曾能夜弊賀岐袁so no yapyegaki wo