IP-MAT 0@美加弥乎須 * PP NP IP-REL PP NP PP NP IP-REL NP-SBJ N PFX-HON L000035 PHON mi N L050005a PHON kami VB-ADC L031946a PHON wosu 1@多婆佐美夜麻乃 * PLN L060001 PLN L007045 PHON tabasami N L050034 PHON yama P-CASE-GEN L000520 PHON no 2@阿遅加気爾 * N L050776 PHON adikage P-CASE-DAT L000519 PHON ni 3@比止乃麻乎之志 * PP-SBJ NP N L050046 PHON pito P-CASE-GEN L000520 PHON no VB-ADN VB-STM L031678a PHON mawosi VAX-SPST-ADN L000015 PHON si 4@和何於保支美波母 * PP NP PRO-N L042057 PHON wa P-CASE-GEN L000503 PHON ga N L050267 ADJ-STM L007009a PHON opo N L004266 PHON kimi P-TOP L000522 PHON pa P-TOP L000514 PHON mo ID JSHT.3
0美加弥乎須mikami wosu
1多婆佐美夜麻乃tabasamiyama no
2阿遅加気爾adikage ni
3比止乃麻乎之志pito no mawosisi
4和何於保支美波母wa ga opokimi pa mo