IP-MAT 0@宇志呆爾波 * IP-ADV IP-ARG PP NP N L052273 PHON usipo P-CASE-DAT L000519 PHON ni P-TOP L000522 PHON pa 1@多多牟止伊閇止 * VB-ADC VB-STM L031043a PHON tata VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu P-COMP L000530 PHON to VB-CSS L030199a PHON ipedo 2@奈西乃古何 * IP-ADV PP-SBJ NP IP-REL NP-PRD N L050541 PRO-N L042055 PHON na N L090126 PHON se COP-ADI L031965 PHON no N L050028 PHON kwo P-CASE-GEN L000503 PHON ga 3@夜蘇志麻加久理 * VB-INF L031804a N L050549 NUM L002008 PHON ya NUM L002032 PHON swo N L050078 PHON sima VB-INF L030448a PHON kakuri 4@和乎弥佐婆志理之 * IP-ADV PP-OB1 NP PRO-N L042057 PHON wa P-CASE-ACC L000534 PHON wo VB-CND VB-STM L031712a PHON mi VAX-RSP-CND L000009 PHON saba VB-ADN VB-STM L031967a PHON siri VAX-SPST-ADN L000015 PHON si ID FK.8
0宇志呆爾波usipo ni pa
1多多牟止伊閇止tatamu to ipedo
2奈西乃古何nase no kwo ga
3夜蘇志麻加久理yaswosimakakuri
4和乎弥佐婆志理之wa wo misaba sirisi