multi-sentence IP-MAT 0@多賀波麻乃 * NP-SBJ PP NP N L090675 ADJ-STM L007005 PHON taka N L051709 PHON pama P-CASE-GEN L000520 PHON no 1@志多賀是差夜久 * N L050258 N L050026 PHON sita N L050008a PHON kaze VB-ADC L030836a PHON sayaku 2@伊毛乎古比 * IP-MAT IP-ADV PP-OB1 NP N L050027 PHON imo P-CASE-ACC L000534 PHON wo VB-INF L030731a PHON kwopi 3@鬥麻止伊波波夜 * IP-ADV IP-ARG NP-PRD N L050120 PHON tuma P-COMP L000530 PHON to VB-CND L030199a PHON ipaba P-FOC L000537 PHON ya 4@志古止賣志鬥毛 * NP-ARG NP N L051942 PHON sikwotomye N L080358 PHON situ P-TOP L000514 PHON mo ID FK.5
0多賀波麻乃takapama no
1志多賀是差夜久sitakaze sayaku
2伊毛乎古比imo wo kwopi
3鬥麻止伊波波夜tuma to ipaba ya
4志古止賣志鬥毛sikwotomye situ mo