IP-MAT 0@都久波尼爾 * PP-ARG NP IP-REL IP-ARG PP-ADV NP PLN L052192 PLN L092047 PHON-ON tukupa N L052485 PHON-ON ne P-CASE-DAT L000519 PHON ni 1@阿波牟等 * VB-ADC VB-STM L030071a PHON apa VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu P-COMP L000530 PHON to 2@伊比志古波 * VB-ADN VB-STM L030199a PHON ipi VAX-SPST-ADN L000015 PHON si N L050028 PHON kwo P-TOP L000522 PHON pa 3@多賀己等岐気波加 * IP-ADV NP-OB1 PP NP WH-N L042000 PHON ta P-CASE-GEN L000503 PHON ga N L050148 PHON koto VB-PRV L030565a PHON kikeba P-FOC L000506 PHON ka 4@弥尼阿波巣気牟也 * IP-PRP VB-INF PFX-HON L000035 PHON mi VB-STM L031342a PHON ne VB-ADC VB-STM L030071a PHON apa VAX-NEG-STM L000006a PHON zu VAX-SPST-STM L000015 PHON kye VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu ID FK.2
0都久波尼爾tukupane ni
1阿波牟等apamu to
2伊比志古波ipisi kwo pa
3多賀己等岐気波加ta ga koto kikeba ka
4弥尼阿波巣気牟也mine apazukyemu